Przyjęcie wartości UFK Idea – lipiec 2021 roku

Informujemy, że 30 lipca 2021 roku ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO, opublikował Informację półroczną o stanie likwidacji tych funduszy oraz o wartości aktywów netto na dzień 8 lipca 2021 roku dla poszczególnych jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przyjmuje wartości jednostek uczestnictwa, które zostały opublikowane w informacji półrocznej na 8 lipca 2021 roku, do wyceny wartości aktywów Klientów, którzy ulokowali swoje środki w:
• UFK – Idea Premium (PLN),
• UFK – Idea Obligacji (PLN),
• UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN),
a które to UFK w 100 proc. lokowały aktywa odpowiednio w Inventum Premium SFIO oraz Inventum Obligacji i Inventum Stabilnego Wzrostu działających w ramach Inventum Parasol FIO.

Jednocześnie wyjaśniamy, że ujemna wycena funduszu UFK – Idea Premium (PLN) oznacza, że jednostki uczestnictwa tego funduszu są w rzeczywistości warte „0″. Klienci, którzy ulokowali swoje środki w UFK – Idea Premium (PLN) nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania funduszu w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Przyjęta wycena nie jest ostateczna i ma charakter informacyjny, dostosowany do aktualnie podanych do publicznej wiadomości wycen wartości aktywów likwidowanych funduszy oraz może ulegać dalszym zmianom w trakcie procesu likwidacji. Do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego nie jest możliwe przeprowadzenie jakichkolwiek transakcji związanych z UFK – Idea Premium (PLN), UFK – Idea Obligacji (PLN), UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN).

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne są na stronie likwidatora www.klienci-inventum.pl