Ogłoszenie o zmianie statutu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż w następstwie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 4 listopada 2022 r. oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 grudnia 2022 roku (decyzja o sygn. DLU.DLUSLF.612.60.4.2022.KM), następuje zmiana statutu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego („Fundusz”) w taki sposób, że:

  • 2 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Funduszem zarządza Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.”

Powyższa zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 grudnia 2022 roku (decyzja o sygn. DLU.DLUSLF.612.60.5.2022.KM).

Statut Aegon OFE