Przesunięcie terminu zakończenia likwidacji funduszy Inventum

ING Bank Śląski S.A. jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji informuje o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszy do 8 stycznia 2021 r.

Przedłużenie likwidacji funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji związane jest przede wszystkim z czasochłonnym procesem odzyskiwania należności od Inventum 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „FIZAN”), na który wpływ ma również utracenie przez towarzystwo zarządzające funduszami FIZAN – zgodnie z decyzją KNF z dnia 20.08.2019 roku – zezwolenia na wykonywanie działalności.
W związku z powyższym, nowy przewidywany termin zakończenia likwidacji Funduszy to 8 stycznia 2021 r.

W zakresie dotyczącym likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO, Likwidator dokonał w kwietniu 2019 roku umorzenia wszystkich jednostek uczestnictwa i wypłacił środki pieniężne uczestnikom kolejnego subfunduszu, tj. Inventum Pieniężny Subfundusz w likwidacji.
W związku z tym, w ramach Inventum Parasol FIO do likwidacji pozostają trzy subfundusze, tj. Inventum Obligacji Subfundusz w likwidacji, Inventum Akcji Subfundusz w likwidacji, Inventum Stabilnego Wzrostu Subfundusz w likwidacji.
Likwidator zastrzega jednocześnie, że nie może zagwarantować, że w powyższym terminie uda się odzyskać wszystkie należności funduszy (w szczególności wskazane wyżej należności od FIZAN), uregulować wszystkie bezsporne zobowiązania funduszy i spieniężyć wszystkie pozostałe aktywa funduszy, które to działania są niezbędne do zakończenia likwidacji.