Roczna i kwartalna stopa Funduszu Gwarantowanego

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił wysokość Minimalnej Rocznej Stopy Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w 2024 roku na poziomie 1 proc. w skali roku oraz Kwartalnej Stopy Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) na I kwartał 2024 roku na poziomie 1,5 proc. w skali roku.