Ogłoszenie o zmianie statutu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group („Towarzystwo”) informuje, iż w następstwie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 25 sierpnia 2023 r. oraz zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 października 2023 roku (decyzja o sygn. DLU-DLUSLF.612.21.5.2023.PG oraz decyzja o sygn. DLU-DLUSLF.612.20.4.2023.PG), następuje zmiana statutu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego („Fundusz”) w taki sposób, że:

  1. tytuł statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„STATUT VIENNA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO”.

  1. 1 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz działa pod nazwą: Vienna Otwarty Fundusz Emerytalny.”

  1. 2 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Funduszem zarządza Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem.” 

  1. 2 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest VIG Poland/Romania Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, Holandia.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego 18 października 2023 roku (decyzja o sygn. DLU-DLUSLF.612.21.6.2023.PG).