PPK dla małżonków – co warto wiedzieć?

Świadczenie małżeńskie lub możliwość dziedziczenia oszczędności, czyli niektóre z form korzystania z PPK przygotowane dla małżeństw.

Pracownicze Plany Kapitałowe umożliwią gromadzenie długoterminowych oszczędności, które będą wypłacane uczestnikom programu po zakończeniu aktywności zawodowej. Dla osób pozostających w związkach małżeńskich ten kapitał to zabezpieczenie nie tylko ich samych, ale też ich małżonków. Przepisy ustawy zapewniają, że stanowić on będzie własność prywatną, w chwili rozwodu podlega podziałowi, a w przypadku śmierci uczestnika PPK dziedziczeniu. Środkom gromadzonym w PPK nie grozi utrata, nawet jeśli uczestnik okresowo straci płynność finansową, bowiem nie będą one podlegać egzekucji sądowej i administracyjnej. Wyjątkiem są – co ważne dla osób w związkach małżeńskich – roszczenia alimentacyjne, które na drodze egzekucji będą mogły zostać zaspokojone z kapitału zgromadzonego w ramach PPK.

Dwie możliwości wcześniejszej wypłaty
Zasadniczo PPK to program, którego celem jest gromadzenie środków w celu uzupełnienia przyszłej emerytury. Jednakże jego twórcy pomyśleli także o kilku sytuacjach losowych czy wyzwaniach, z którymi mogą musieć lub chcieć zmierzyć się Polacy. Aby zabezpieczyć ich finanse, w ramach PPK przewidziano kilka możliwości wcześniejszej wypłaty zgromadzonych w PPK środków. Pierwsza z nich to poważne zachorowanie uczestnika PPK, bądź jego małżonka lub dziecka – w takim wypadku będzie można podjąć do 25 proc. zgromadzonej w PPK kwoty, której nie będzie potem trzeba zwracać. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oszczędzającym, jak i ich rodzinom już na wczesnym etapie uczestnictwa w programie PPK. Druga możliwość skierowana jest do osób przed 45 rokiem życia, które myślą o własnym mieszkaniu. Na wkład własny związany m.in. z zakupem, budową lub przebudową budynku mieszkalnego, będą mogli podjąć nawet 100 proc. zgromadzonych oszczędności, z tym że muszą je zwrócić do PPK, na swój własny rachunek najpóźniej w ciągu kolejnych 15 lat.

Świadczenie małżeńskie
Ciekawą propozycją oferowaną małżonkom jest tzw. świadczenie małżeńskie – forma wspólnego korzystania z PPK. Polega ona na tym, że małżonkowie – pod warunkiem, że oboje ukończyli 60 lat – będą mogli połączyć swoje oszczędności z PPK w jedną pulę. Trafią one na wspólny rachunek małżeński i będą wypłacane obojgu przez co najmniej 10 lat. W przypadku śmierci jednego z małżonków drugi będzie otrzymywał nadal pieniądze z całej pozostałej puli.

Dziedziczenie środków w PPK
Świadczenie małżeńskie to nie ostatnia forma wspólnego uczestniczenia małżonków w korzystaniu z kapitału zgromadzonego w PPK. Środki te będą traktowane podobnie do innych składników małżeństwa ze wspólnotą majątkową, a więc podlegać będą dziedziczeniu. Po śmierci uczestnika PPK, który pozostawał w związku małżeńskim, połowa zgromadzonych przez niego pieniędzy trafi do jego współmałżonka, w zakresie, w jakim stanowiły one przedmiot wspólności majątkowej. Standardowo zwrot odbędzie się na rachunek PPK (albo na rachunek IKE czy PPE) małżonka zmarłej osoby, ale w niektórych przypadkach można będzie też złożyć wniosek o wypłatę w formie pieniężnej. Druga połowa oszczędności trafi do osób uprawnionych.

Rozwód
A co stanie się z pieniędzmi zgromadzonymi w PPK w przypadku rozwodu? Zostaną podzielone między małżonkami na takich samych zasadach jak inne składniki ich wspólnego majątku. Przypadająca byłemu małżonkowi część środków trafi na jego rachunek PPK lub na przykład na lokatę terminową. Z tym zastrzeżeniem, że całość tej kwoty będzie można wypłacić dopiero po ukończeniu 60 roku życia. Jeśli podejmie się je wcześniej, część środków zostanie utracona – mowa tu o dopłatach rządowych i 30 proc. z sumy wpłat pracodawcy, która trafi na subkonto danej osoby w ZUS. Pozostała część przysługująca w wyniku rozwodu trafi do byłego małżonka, ale pomniejszona o podatek dochodowy. Po podziale i transferze pieniędzy, byli małżonkowie będą mogli kontynuować oszczędzanie już na własną rękę.