W co będą inwestowane środki w ramach PPK?

Koncepcja tzw. programów Well Being przyszła do nas wraz z zachodnimi korporacjami. Początkowo najmocniej zakorzeniły się jej filary związane ze zdrowiem, zarówno aktywizacja pro zdrowotna czyli sport, ale też profilaktyka czyli badania przesiewowe i dostęp do usług medycznych.

Jak będą inwestowane środki PPK przyszłych emerytów? Polityka inwestycyjna w ramach PPK będzie poddana szeregowi ograniczeń. Aby gromadzony na rachunkach PPK kapitał był bezpieczny, fundusze je prowadzące zobowiązane są do przestrzegania określonych zasad.

Kto będzie zarządzał naszymi pieniędzmi w PPK? Fundusze inwestycyjne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń – wyboru z listy licencjonowanych przez Polski Fundusz Rozwoju podmiotów spełniających wyśrubowane kryteria formalne, dokona pracodawca wraz z reprezentacją pracowników. Rolą tych instytucji będzie oczywiście pomnażanie pieniędzy, które będą do nich trafiać. Kontrolę nad ich funkcjonowaniem będą sprawować Komisja Nadzoru Finansowego oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Fundusz zależny od wieku
Cały proces będzie wyglądał następująco: zależnie od wieku uczestnicy PPK będą przypisani do konkretnego funduszu zdefiniowanej daty, gdzie będą lokowane ich pieniądze. Fundusze te różnić będzie prowadzona polityka inwestycyjna, a w szczególności – ekspozycja na związane z nią ryzyko. Aby to wyjaśnić, trzeba przyjrzeć się temu, w co będą mogły inwestować fundusze w ramach PPK. Ustawa wprowadza pojęcia „część udziałowa” i „część dłużna” portfela inwestycyjnego funduszu (czyli zbioru finansowych aktywów inwestora). W części dłużnej ustawodawca pozwala na zakup bezpiecznych papierów dłużnych, takich jak obligacje, bony skarbowe, listy zastawne czy certyfikaty depozytowe. W części udziałowej – m.in. akcje, prawa do akcji, czy inne udziały instrumentów emitowanych przez spółki publiczne notowane na GPW.

Bezpieczeństwo inwestycji
Im młodszy uczestnik, tym większa będzie część udziałowa jego portfela inwestycyjnego, czyli przede wszystkim inwestycji w akcje. Im starszy uczestnik – tym bardziej rosnąć będzie część dłużna na rachunku PPK, czyli zakup bezpiecznych papierów dłużnych. Skąd te zasady? Chodzi o to, by uzyskać jak największy zwrot inwestycji, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo pieniędzy zgromadzonych w PPK przez uczestników zbliżających się do wieku emerytalnego. Akcje są wprawdzie bardziej ryzykowne, ale w dłuższym terminie mogą przynieść potencjalnie większy zysk. Późniejsze zwiększenie udziału w obligacjach ma przede wszystkim zabezpieczyć już zgromadzony przez lata oszczędzania przez uczestnika PPK kapitał.

Jasne zasady i limity inwestowania
Ustawa dokładnie określa też, w jakim stopniu będzie można inwestować środki zgromadzone na rachunku PPK w konkretne rodzaje aktywów. Jeśli chodzi o część udziałową, to co najmniej 40 proc. wartości portfela będzie przeznaczane na zakup akcji przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksu WIG20. Oznacza on największe polskie firmy notowane na warszawskiej giełdzie. Nie więcej niż 20 proc. – na akcje firm notowanych z indeksu mWIG40 (czyli tych „średnich”), natomiast nie więcej zaś niż 10 proc. – na pozostałe spółki z Giełdy Papierów Wartościowych. Nei więcej niż 30 proc. wartości portfela może być inwestowana w akcje lub obligacje podmiotów zagranicznych (denominowane w walutach innych niż polska). Natomiast jeśli chodzi o część dłużną – nie mniej niż 70 proc. wartości aktywów ma iść na papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane m.in. przez Skarb Państwa, lub wymienione w ustawie depozyty, a nie więcej niż 30 proc. na inne instrumenty finansowe.

Finanse pod pełną kontrolą
Co ważne, instytucje zarządzające gromadzonym kapitałem będą pobierać za to niskie wynagrodzenie – maksymalnie 0,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie większej niż 0,1%.

Wszystko to – lokowanie kapitału zgodnie z interesem uczestników PPK, jasne określenie ustawą, w co mają być inwestowane wpłaty i gwarancja przestrzegania zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego – ma odróżniać ofertę PPK od innych sposobów oszczędzania, a przede wszystkim sprawiać, że będzie bezpieczna dla finansów przyszłych emerytów.