Wybór instytucji finansowej odpowiedzialnej za PPK

Do tego, by program Pracowniczych Planów Kapitałowych działał, niezbędna jest współpraca pracodawców z instytucjami finansowymi oferującymi PPK. Jak powinna ona wyglądać i jak ustawa dzieli obowiązki obu stron?

Po pierwsze – każdy podmiot zatrudniający będzie zobowiązany do wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała prowadzonym przez niego PPK. Uprawnionymi do oferowania PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne oraz pracownicze towarzystwa emerytalne, a także zakłady ubezpieczeń na życie. Aby instytucja finansowa mogła oferować produkt PPK, musi spełnić ścisłe wymagania dotyczące wysokiego kapitału własnego, oferowanych funduszy zdefiniowanej oraz posiadanego wieloletniego doświadczenia. Instytucje finansowe, które przejdą pomyślnie tę selekcję, trafią na tzw. portal emerytalny PPK (www.mojeppk.pl), prowadzony przez Polski Fundusz Rozwoju. Pracodawca będzie mógł wybrać instytucję wyłącznie spośród dostępnych tam ofert.

Umowy pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową
W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów: umowy o zarządzanie PPK (stronami będą podmiot zatrudniający i instytucja finansowa) i umowy o prowadzenie PPK (stronami będą osoba zatrudniona i instytucja finansowa).

A zatem umowa o prowadzenie PPK będzie zawierana z instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowa o zarządzanie PPK będzie wpisywana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Powszechność systemu PPK nakłada na pracodawców obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę (w imieniu tej osoby pracodawca będzie musiał zawrzeć umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK). Taka umowa będzie zawierana elektronicznie.

Obowiązki i prawa pracodawcy
Wybierając instytucję finansową, pracodawca powinien działać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub wyłonioną w danym zakładzie pracy reprezentacją osób zatrudnionych.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze owej instytucji? Oczywiście proponowane przez nią warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywność w zarządzaniu aktywami i doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – wszystko po to, by jak najlepiej zadbać o interes zatrudnionych.

Pracodawca może też wypowiedzieć już zawartą umowę o zarządzanie PPK, jeśli zawarł ją z inną instytucją finansową. Musi wówczas w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy, zawrzeć w imieniu pracownika umowę z inną instytucją i złożyć w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową pieniędzy zgromadzonych w PPK na jego rachunek PPK.

Co cztery lata odbywa się ponowny automatyczny zapis uczestnika do PPK. Podmiot zatrudniający musi poinformować wybraną instytucję finansową o ponownym dokonywaniu wpłat.

Obowiązki i prawa instytucji finansowych
Nowa ustawa o PPK ogranicza jednak do minimum obowiązki administracyjne po stronie pracodawców i przesuwa szereg z nich na instytucje finansowe obsługujące program, co sprawia, że PPK będzie prosty i przyjazny dla pracodawców.

Wśród zobowiązań instytucji finansowej, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK, jest m.in.:

informowanie osób zatrudnionych o warunkach uczestnictwa w PPK, w tym o możliwości zmiany funduszu zdefiniowanej daty, a także o obowiązkach i uprawnieniach związanych z PPK, jakie mają pracodawcy i pracownicy,
ewidencjonowanie dokonanych wpłat, dopłat rocznych oraz innych operacji na rachunku PPK,
wyodrębnienie wpłat dokonanych przez pracodawcę, zatrudnionego i państwo,
przekazywanie organowi nadzory kwartalnych i rocznych informacji dotyczących PPK oraz udostępnianie ich Polskiemu Funduszowi Rozwoju, który będzie prowadził ewidencję wszystkich niezbędnych danych określonych w ustawie.
Ponadto nadzór nad funkcjonowaniem PPK będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego.

Instytucje finansowe: prowadzenie polityki inwestycyjnej
Każda instytucja finansowa będzie musiała zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki mogły być lokowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty. W skrócie: fundusze zdefiniowanej daty będą funduszami cyklu życia, umożliwiającymi racjonalne inwestowanie zgromadzonych tam środków – tak aby kapitał zebrany w ramach PPK przez osoby bliskie emeryturze był inwestowany w sposób bardziej bezpieczny. Przyjęto, że wynagrodzenie za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty, nie będzie mogło być większe niż 0,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Całkowity limit opłat pobieranych przez instytucje finansowe określono na poziomie do 0,6 proc. wartości aktywów netto takiej instytucji (nie więcej niż 0,1 proc. będzie stanowiła tzw. opłata za osiągnięcie określonego wyniku inwestycyjnego).

Ponadto instytucje finansowe zobowiązane są do tego, by przygotowywać informacje tak, by były one rzetelne, zrozumiałe i obiektywne.