Co się stanie z moimi pieniędzmi, jeśli instytucja finansowa zarządzająca PPK zbankrutuje?

Wpłaty do PPK będą inwestowane w funduszach zdefiniowanej daty, którymi zarządzają profesjonalne instytucje finansowe. Czy środki w ramach PPK będą zagrożone, gdy firma odpowiedzialna za inwestowanie wpłat zbankrutuje?

Wszystkie wpłaty, które zostaną przekazane przez pracodawcę i pracownika na konta Pracowniczych Planów Kapitałowych będą inwestowane przez firmę, wybraną przez pracodawcę w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Instytucja ta musi spełnić szereg bardzo restrykcyjnych wymagań i musi być wpisana do ewidencji PPK.

I tak, środkami będą mogły zarządzać Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne albo Zakłady Ubezpieczeń.

Specyfiką PPK jest to, że środki będą gromadzone w tzw. funduszach zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna zależeć będzie od wieku uczestnika PPK. W największym uproszczeniu, im pracownik, który należy do PPK jest starszy, tym więcej środków będzie inwestowane w bezpieczniejsze aktywa (głównie papiery dłużne). Jeśli uczestnik PPK tak zdecyduje, to firma zarządzająca będzie mogła oferować mu bardziej ryzykowną strategię zarządzania. Oczywiście w ramach ograniczeń nakładanych przez ustawę (maksymalnie 70 proc. środków lokowanych w akcje).

Inwestowanie w formie PPK będzie więc działaniem podobnym do kupowania standardowych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych albo obejmowania jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych.

Kondycja finansowa instytucji wyznaczonych do inwestowania środków w ramach PPK

Za zarządzanie i inwestowanie tymi środkami instytucja finansowa będzie pobierała wynagrodzenie. Jego maksymalna wysokość też jest określona w ustawie o PPK. Maksymalnie może to być wartość do 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku.

Instytucji finansowa będzie też mogła otrzymać premię za sukces (tzw. success fee) jeśli osiągnie lepszy wynik niż ten określony w statucie funduszu. Ta premia to maksymalnie 0,1% wartości aktywów. Ważne, że żadna dodatkowa opłata nie będzie mogła być pobierana od wpłat dokonywanych do PPK, od dopłat rocznych, czy wpłat powitalnych, a także za przeprowadzanie konwersji lub zamiany funduszy.

Pieniądze zgromadzone w ramach PPK w funduszu zdefiniowanej daty są osobnym bytem prawnym w stosunku do firmy (poza przypadkiem PPK w formie współpracy z Zakładem Ubezpieczeń), która będzie takimi środkami zarządzała. Znaczy to, że w przypadku problemów finansowych, a nawet bankructwa firmy zarządzającej, kapitał uczestników PPK nie powinien być zagrożony. Sam fundusz zdefiniowanej daty co do zasady nie może bowiem zbankrutować. Podobnie jak w przypadku „zwykłych” funduszy inwestycyjnych środki te nie stanowią masy upadłościowej firmy, która nimi zarządza.

Kontrola instytucji zarządzających

Kondycję finansową podmiotów inwestujących środki w ramach PPK będzie kontrolować Komisja Nadzoru Finansowego. W przypadku stwierdzenia niezgodności funkcjonowania PPK w zakresie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego, zakładu ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, środkami będzie zarządzała inna instytucja. Do takiej sytuacji może dojść w przypadku wykreślenia wyznaczonej instytucji finansowej z rejestru przedsiębiorców, cofnięcia lub wygaśnięcia jej zezwolenia na zarządzanie środkami albo np. usunięcia instytucji finansowej z ewidencji PPK. PFR będzie tez mógł zmienić instytucję, która zarządza danym funduszem, jeśli jako organ kontrolujący wskaże nieprawidłowości w działaniu tej firmy i nie zostaną one usunięte w wyznaczonym czasie.

W takiej sytuacji wyznaczana jest nowa instytucja finansowa, która niezwłocznie przejmuje zarządzanie środkami. Jest to sytuacja podobna jak w przypadku Otwartych Funduszy Emerytalnych. Środki, zarządzane przez firmy, które np. upadły, były przejmowane do zarządzania przez inny podmiot. Będzie to firma, która będzie miała najlepszą sytuację kapitałową i będzie osiągała najlepsze stopy zwrotu.