Czy cudzoziemcy będą uczestniczyć w PPK?

Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) dają cudzoziemcom możliwość praktycznie nieograniczonego uczestnictwa w PPK, co historycznie nie zawsze było praktyką polskiego systemu dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, żeby tylko wspomnieć początkowe rozwiązania w tym zakresie proponowane w przypadku indywidualnych kont emerytalnych (IKE). W PPK jest inaczej. Z mocy przepisów o PPK cudzoziemcy mogą uczestniczyć w tej formie grupowego oszczędzania na jesień życia. Przepisy ustawy o PPK, stanowiące element polskiego systemu prawnego, respektują zasadę równego traktowania, bez względu na narodowość czy obywatelstwo. Tak więc na poziomie formalnym nie ulega żadnym wątpliwościom, że obcokrajowcy, jeśli tylko spełniają przesłanki uczestnictwa w PPK (np. zatrudnieni są na podstawie umowy stanowiącej tytuł prawny do uczestnictwa w PPK) są uprawnieni do uczestnictwa w PPK. Co więcej, pracodawca zatrudniający np. 25 letniego Białorusina na podstawie umowy o pracę, jeśli tylko ten pracownik nie złoży deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK, będzie zobowiązany zapisać tę osobę do PPK i w odpowiednim czasie rozpocząć naliczanie wpłat do PPK.

W ustawie o PPK znowelizowano przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych w ten sposób, że przyznano Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców uprawnienie do otrzymywania informacji w zakresie dotyczącym kont prowadzonych przez ZUS dla cudzoziemców. Jest to istotne zwiększenie zakresu uprawnień Urzędu, który otrzymuje nowe źródło informacji o tym, czy, kto i ile odkłada w ramach PPK. Nie sposób dzisiaj jednoznacznie przesądzić, czy właśnie ta zmiana będzie istotna dla postawy obcokrajowców do gromadzenia środków w ramach w ramach PPK. Wydaje się, że nie jest to kluczowe. Natomiast to, co ważne dla potencjalnego uczestnictwa cudzoziemców w PPK, to ich statusy jednostkowe, a głównie to, w jakiej perspektywie terminowej zamierzają pozostać między Tatrami a Bałtykiem. W przypadku osoby, dla której pobyt w Polsce ma charakter tymczasowy, nawet jeśli ma on charakter kilkuletni, ale docelowym miejscem zamieszkania i pracy jest jakieś inne miejsce, nie należy oczekiwać zadziergania bliskich więzów z Polską, w tym w postaci dodatkowego gromadzenia środków na przyszłość, w tym PPK.

PPK mają charakter długodystansowy, a dla dzisiejszych 25-latków PPK to ponad 35 letni horyzont czasowy. Jeśli ktoś zamierza opuścić Polskę za kilka lat i nie osiedlać się tutaj na stałe, to pewnie z możliwości, jakie daje mu PPK, nie skorzysta. Inaczej natomiast wygląda sprawa w przypadku tych cudzoziemców, którzy chcą pozostać w Polsce na stałe. W ich przypadku oznacza to także decyzję o długoterminowym związaniu się z polskim systemem zabezpieczenia społecznego, w tym w systemem emerytalnym. W takim przypadku należy spodziewać się zwiększonego zainteresowania PPK ze strony takich osób. Prawo im tego nie zabrania, a wręcz ich do tego zachęca.