Czy jako pracownik mogę dopisać do PPK dodatkowe osoby, np. członka rodziny?

Pracownicze Plany Kapitałowe przeznaczone są dla wszystkich zatrudnionych. Nie dotyczą np. samozatrudnionych, czyli przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W ustawie o PPK zapisane jest, że środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych są prywatną własnością uczestnika. Nie oznacza to jednak, że można nimi całkiem swobodnie dysponować.

Eksperci zajmujący się demografią prognozują, że wysokość emerytur osób, które zakończą karierę zawodową za 20 – 30 lat wyniesie zaledwie około 30 – 40% ostatniego wynagrodzenia brutto. Jeżeli nie zgromadzą dodatkowych oszczędności to pobierający świadczenia emerytalne będą uzależnieni od wsparcia rodziny lub pomocy socjalnej. Wielu z nich będzie po prostu musiało dalej pracować. Dlatego powstały Pracownicze Plany Kapitałowe, rozwiązanie w formie dodatkowego, długoterminowego oszczędzania, które ma pomóc społeczeństwu poradzić sobie z tym wyzwaniem. Podobne produkty z powodzeniem działają w wielu krajach na świecie. U naszego zachodniego sąsiada, w Niemczech, na Wyspach Brytyjskich, w USA czy Skandynawii programy wspierające zbieranie dodatkowego kapitału na emeryturę oparte są na udziale w nich pracodawców.

W Polsce Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczą osób zatrudnionych, które mają więcej niż 18 lat i podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu. Forma zatrudnienia jest tu mniej istotna. Może to być umowa o pracę, umowa zlecenie czy np. umowa o pracę nakładczą. Najważniejsze by z umowy wynikał obowiązek ubezpieczenia.

Kto zapisuje pracownika do PPK?

PPK ma pomóc w zgromadzeniu dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Zapisu pracownika do PPK w wieku 18 do 54 lat dokonuje automatycznie pracodawca, który w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wybiera instytucję finansową, której powierza się prowadzenie i zarządzanie wpłatami do Pracowniczego Planu Kapitałowego. Są to towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, czy powszechne towarzystwa emerytalne. Natomiast osoby w wieku 55-69 lat zapisywane są do PPK na ich wniosek. Pracodawca zawiera umowę o zarządzanie PPK tylko z jedną instytucją finansową. Jeśli pracownik nie wypisze się z programu, to tak długo jak będzie pracował dla tego pracodawcy, do PPK będą dokonywane nowe wpłaty, a jego kapitał będzie inwestowała wybrana przez pracodawcę firma.

Warto pamiętać, że środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością pracownika. Jest to wprost zapisane w ustawie. Środki te podlegają dziedziczeniu, a także są przedmiotem podziałem jeśli dochodzi do rozwodu małżonków. Nie oznacza to, że w takiej sytuacji kapitał będzie od razu wypłacony byłemu już małżonkowi. Przepisy o PPK zakładają, że należna „drugiej połowie” część środków z PPK przekazana będzie na jej rachunek PPK.

Istotną cechą PPK jest też to, że zebrany kapitał można w każdym momencie wycofać w postaci tzw. instytucji zwrotu. Co jest jednak ważne, część „dopłat”, które realizowane są ze środków Funduszu Pracy a, jest zamrożonych do chwili, gdy objęty programem pracownik osiągnie określony wiek. Po ukończeniu 60. roku życia albo też w wyraźnie określonych sytuacjach, takich jak poważne zachorowanie czy potrzeba uzyskania środków na wkład własny do kredytu na mieszkanie, można będzie je wypłacić bez jakichkolwiek potrąceń. W tym drugim przypadku będzie to jednak swoista forma „pożyczki”. Pieniądze te trzeba będzie bowiem oddać. Zasady wypłaty, a także zwrotu kapitału na wkład własny określać będzie umowa z instytucją finansową, która obsługuje PPK pracownika.

Czy mogę dopisać kogoś innego do PPK?

Pracowniczym Planem Kapitałowym objęci są zatrudnieni podlegający ubezpieczeniu. Ponieważ środki gromadzone w PPK są prywatne i przypisane do konkretnego uczestnika, nie da się do systemu PPK „dopisać” członków rodziny lub osoby bliskiej. Właściciel kapitału zgromadzonego na koncie PPK (pracownik) może jednak wskazać osobę lub grupę osób, które będą uprawnione do skorzystania z niego Jeśli uczestnik (pracownik) nie wskaże takich osób, to środki te będą podlegać dziedziczeniu, w pierwszej kolejności zgodnie z przepisami ustawy o PPK, a także według zasad prawa spadkowego.