Czy można utworzyć PPK w jednostce sektora finansów publicznych w 2020 roku?

Dla wielu usługodawców PPK jednostki sektora finansów publicznych mogą być najbardziej łakomym kęskiem w rozgrywce o miejsce na mapie PPK w naszym kraju. Mapie, którą zaczęli rysować najwięksi pracodawcy (zatrudniający co najmniej 250 osób) w drugiej połowie 2019 roku, a która zostanie najpierw w I połowie 2020 roku uzupełniona przez podmioty z drugiej transzy (zatrudniające od 50 do 249 osób), a potem w II połowie 2020 roku przez pracodawców zatrudniających między 20 a 49 osób). Ale to, na co czeka większość rynku dostawców PPK, to jednostki sektora finansów publicznych, które mają ruszyć z PPK w I połowie 2021 roku. Dlaczego łakomy kąsek?

Sektor jednostek finansów publicznych

Ustawodawca w przepisach o PPK z wiadomych tylko sobie powodów ukarał osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych pozbawiając je możliwości gromadzenia środków w ramach PPK już od samego początku wdrażania systemu PPK, to jest od 2019 roku. Nie wchodząc w tym miejscu w przyczyny takiego stanu rzeczy warto wskazać, że o ile ustawodawca pozbawił możliwości oszczędzania w PPK pracowników sektora finansów publicznych pod względem czasowym, to jednak w przyszłości – jeśli dana osoba podejmie decyzje o oszczędzaniu w PPK, to warunki gromadzenia środków w ramach PPK, jakim będą oni się mogli cieszyć są tożsame jak w przypadku pracowników innych sektorów gospodarki. Dla porządku przypomnijmy, że sektor finansów publicznych to wszystkie podmioty finansowane ze środków publicznych, czyli przykładowo urzędy, sądy, szkoły, szpitale, gminy, muzea oraz cała masa innych podmiotów zaliczanych do tego sektora zgodnie z odpowiednią definicją ustawową.

Termin utworzenia PPK przez jednostki sektora finansów publicznych

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych ustawodawca odszedł od zasady wielkości podmiotu zatrudniającego (liczby osób zatrudnionych) jako determinanty istnienia obowiązku utworzenia PPK w określonym terminie. W miejsce powyższego dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych bez względu na wielkość danej jednostki mamy jeden okres tworzenia PPK i jest to I połowa 2021 roku. Tak więc bez względu czy mowa jest chyba największym publicznym pracodawcy jakim jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatrudniający dobrze ponad 44 tysiące pracowników, czy mówimy o małej wiejskiej bibliotece z trzema osobami zatrudnionymi, to oba te podmioty zatrudniające muszą zawrzeć umowę o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 roku i rozpocząć naliczanie wpłat do PPK od wynagrodzeń wypłacanych po tej dacie.

Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK w jednostce sektora finansów publicznych

Natomiast pewne wątpliwości musi budzić sam termin zawarcia przez jednostkę sektora finansów publicznych umowy o zarządzanie PPK. Powyższe wynika z zawiłości przepisów ustawy o PPK. Z jednej bowiem strony logicznym się wydaje, że umowy o zarządzanie PPK taki podmiot może zawierać od 1 stycznia 2021 roku do 26 marca 2021 roku, czyli na podobnych zasadach swoistego okienka czasowego, jak ma to miejsce w innych grupach podmiotów zatrudniających. Ale z drugiej strony ustawodawca zapisał w treści przepisów ustawy o PPK, a dokładnie w treści art. 137 tej ustawy, że w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 powstaje w dniu 1 stycznia 2021 roku. Ten obowiązek to zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Pośrednio więc ustawodawca wskazał, że już 1 stycznia 2021 jednostka finansów publicznych powinna się legitymować umową o zarządzanie PPK. A jak to zrobić, skoro zgodnie z innym artykułem ustawy o PPK przepisy tej ustawy stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych od dnia 1 stycznia 2021 roku. Czyżby pierwszy dzień roku 2021 należałoby spędzić zawierając umowy o zarządzanie PPK? Chyba nie taka była intencja ustawodawcy? Ale przepis to przepis, a udowodnić nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK i nałożyć z tego tytułu odpowiednią karę przez Państwową Inspekcję Pracy nie powinno być trudno.

Nie ulega wątpliwości, że wcześniej nie wolno

Jedno jest jednak pewne (oprócz śmierci i podatków). To, że z przepisów ustawy o PPK wynika jednoocznie, że skoro dzień 1 stycznia 2021 roku jest najwcześniejszym dopuszczalnym terminem zawarcia umowy o zarządzanie PPK, to brak jest podstaw prawnych do zawierania umów o zarządzanie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych przed tym terminem. Czyli należy wskazać, że jednostka sektora finansów publicznych nie może utworzyć PPK w 2020 roku.