Czy można zmienić instytucję prowadzącą PPK?

Wśród pytań dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych często przewija się to dotyczące zmiany instytucji, która będzie zarządzała środkami PPK.

Środki gromadzone w ramach PPK będą przekazywane przez pracodawcę i pracownika na rachunek bankowy firmy, która będzie nimi zarządzała. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK inwestowaniem kapitału będą mogły zajmować się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy ubezpieczeniowe, a także powszechne zakłady emerytalne. Każdy pracodawca podpisze umowę z jednym takim podmiotem. Będzie on wybierany przez pracodawcę w porozumieniu z przedstawicielami pracowników.

Umowa z instytucją finansową prowadzącą PPK

Jeśli pracodawca podpisze umowę o zarządzanie PPK z określoną instytucją finansową, nie znaczy to, że pracownik będzie z tym konkretnym operatorem systemu związany bezwarunkowo i już na stałe.

Do zmiany instytucji prowadzącej Pracowniczy Plan Kapitałowy może dojść w dwóch przypadkach:

gdy uczestnik PPK zmieni pracę
gdy jego pracodawca, zmieni instytucję finansową
Zacznijmy od pierwszego przypadku. W sytuacji zmiany pracy zgromadzone wcześniej środki będą mogły zostać przetransferowane na rachunek PPK, który prowadzi nowy pracodawca. Jeśli pracownik zmieni miejsce pracy, powinien on przedstawić nowemu pracodawcy oświadczenie o umowach o prowadzenie PPK, które były zawarte w jego imieniu. Innymi słowy, powinien poinformować nowego pracodawcę o tym w jakich instytucjach finansowych gromadził do tej pory dodatkowy kapitał na przyszłą emeryturę w ramach PPK.

Na złożenie takiego oświadczenia pracownik ma 7 dni po upływie 10 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia uczestnika PPK w danym podmiocie zatrudniającym. Składając takie oświadczenia pracownik wnioskuje w istocie o to, by w jego imieniu pracodawca złożył dyspozycję transferu pieniędzy na rachunek PPK prowadzony przez instytucję, z którą posiada zawartą umowę pracodawca.

Uczestnik PPK może jednak nie wyrazić zgody na dokonanie takiej wypłaty transferowej. Powinien to zrobić w terminie 7 dni od otrzymania informacji o takiej możliwości. Jeśli tak się stanie, kapitał zebrany do tej pory pozostanie na rachunku PPK instytucji, która do tej pory gromadziła jego wpłaty. Natomiast nowe wpłaty będą dokonywane na rachunek, który prowadzi instytucja finansowa wybrana przez nowego pracodawcę.

Zobrazujmy to na przykładzie: Jan Kowalski pracował kilka lat w firmie X. Był uczestnikiem PPK, prowadzonym przez instytucję finansową YZ. W nowej firmie, PPK zarządzane jest przez firmę B. Jan Kowalski zmieniając miejsce pracy informuje swojego nowego pracodawcę, że do tej pory jego kapitałem emerytalnym zarządzała instytucja YZ. W takim przypadku nowy pracodawca, w imieniu Jana Kowalskiego wnioskuje o to by środki zgromadzone na rachunku w YZ zostały przelane do firmy B. Jeśli jednak Jan Kowalski nie zezwoli na taki transfer, zebrany przez lata kapitał pozostanie na jego rachunku w YZ, ale wszystkie nowe wpłaty do PPK będą już inwestowane przez B, który zarządza kapitałem pracowników w nowym miejscu zatrudnienia Jana Kowalskiego. Po przejściu na emeryturę, Kowalski wypłaci środki z konta w YZ, a także B. O ile oczywiście Jan Kowalski nie zdecyduje się na rezygnację z dokonywania wpłat do PPK lub nie dokona wcześniej zwrotu z PPK.

Zmiana firmy zarządzającej PPK przez pracodawcę

Druga możliwość zakłada zmianę przez pracodawcę instytucji finansowej, która prowadzi PPK. To w umowie między stronami powinny być określone tryb takiego wypowiedzenia, a także okres rozwiązania takiej umowy.

Zwarcie nowej umowy o zarządzanie PPK z nowym podmiotem oznacza rozpoczęcie przekazywania tam nowych wpłat oraz daje możliwość wypowiedzenia przez pracodawcę dotychczasowej umowy o zarządzenie PPK. Jednocześnie pracownicy będą poinformowani przez pracodawcę o spoczywającym na nim obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o transfer środków zgromadzonych dotychczas na rachunkach PPK. Także i w tym przypadku pracownik nie musi wyrazić zgody by uzbierane wcześniej środki trafiły do nowej firmy prowadzącej PPK. W takim przypadku jednak i tak wszystkie nowe wpłaty będą przekazywane do nowej instytucji finansowej, ale te już zgromadzone zostaną na rachunku dawnego usługodawcy PPK.