Czy warto rozmawiać z wyprzedzeniem o PPK w swojej firmie?

Ustawa o PPK uchwalona pod koniec 2018 roku nakłada na pracodawców szereg obowiązków i zmusza ich do wykonania licznych czynności, które do tej pory nie były potrzebne czy wymagane prawem. Jednym z najbardziej istotnych, ale i najbardziej wrażliwych obowiązków, które będą miały miejsce w każdej firmie, która będzie wdrażała PPK dla swoich pracowników, będzie obowiązek przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników co do wyboru dostawcy i zarządzającego PPK.

Tak naprawdę jest to chyba najważniejsza decyzja, przed którą stanie każdy z pracodawców w związku z wykonaniem ustawy i umożliwieniem swoim pracownikom uczestniczenia w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Decyzja, której skutki zarówno pozytywne jak i negatywne mogą być dla pracowników odczuwalne bardzo długo – nie tylko w początkowym okresie wdrożenia programu i akcji informacyjnej, ale i przede wszystkim, która będzie miała implikację na jakość obsługi oraz jakość i skuteczność procesu inwestowania środkami powierzonymi przez pracowników danej instytucji finansowej wybranej przez pracodawcę.

Zgodnie z ustawą o PPK, pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić takie konsultacje przed podpisaniem pierwszej z umów wprowadzających PPK do firmy czyli tzw. umowy o zarządzanie PPK, którą firmy zatrudniające minimum 250 osób są zobowiązane podpisać z wybraną instytucją finansową najpóźniej do 25 października 2019 roku. Jeśli w danym zakładzie pracy funkcjonują organizacje związkowe, to pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić konsultacje dotyczące wyboru dostawcy PPK ze wszystkimi z nich. Obecnie do związków zawodowych należy ok. 1,6 – 1,7 mln pracujących Polaków, więc w dużej części zakładów pracy – szczególnie mniejszych prywatnych, nie ma w ogóle związków zawodowych.

Jeśli więc jednak nie ma związków zawodowych w danej firmie, to pracodawca przeprowadza konsultacje z reprezentacją pracowników wybraną specjalnie do tego celu w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy np. poprzez głosowanie osobiste czy elektroniczne. Taką reprezentacją nie może być rada pracownicza, chyba że do dokumentów regulujących funkcjonowania takiej rady wprowadzi się dodatkowe postanowienia przyznające jej uprawnienia do konsultacji w sprawie PPK.

Przepisy ustawy o PPK jasno określają, że celem konsultacji jest osiągnięcie porozumienia, jednak w przypadku braku konsensusu między pracodawcą a przedstawicielami załogi co do wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK, ostateczną decyzję podejmuje pracodawca nawet wbrew stanowisku związków zawodowych czy reprezentacji osób zatrudnionych. Chodzi tu głównie o usprawnienie procesu wyboru dostawcy PPK, jako że przy konieczności osiągnięcia porozumienia negocjacje i konsultacje mogły by trwać wiele miesięcy i w skrajnym przypadku nie zakończyć się żadnym porozumieniem.

W procesie konsultacji ze związkami zawodowymi lub z pracownikami ważne są 3 kwestie:

a) Aby takie rozmowy rozpocząć jak najszybciej – w wielu zakładach pracy nieoficjalne rozmowy (jako że ustawa dla firm nie weszła jeszcze w życie) już trwają – szczególnie jeśli jest dużo organizacji związkowych. I pracodawca i przedstawiciele pracowników muszą działać w jak najlepiej pojętym interesie pracowników, jednak mogą mieć różne pomysły i drogi.

b) Aby udokumentować, że takie konsultacje się w ogóle odbyły – do celów kontrolnych pracodawca powinien zadbać aby zachowały się listy obecności, protokoły, agendy spotkań itp.

c) Aby już na tym etapie dopraszać na takie rozmowy potencjalnych dostawców (po 1.07.2019 roku) aby obie strony mogły usłyszeć jaki pomysł na wdrożenie, obsługę mają potencjalni dostawcy PPK oraz jakie ułatwienia w procesie, procedurach przygotowały poszczególne instytucje finansowe

Stroną inicjującą takie rozmowy czy konsultacje powinien być pracodawca i ważne aby były to prawdziwe, realne rozmowy, a nie np. tylko podpisanie listy obecności i jednostronne przymuszenie przedstawicieli pracowników przez pracodawcę do wyboru konkretnego dostawcy. Dzięki uwzględnieniu postulatów, propozycji czy racji załogi dużo łatwiej i sprawniej przebiegnie proces implementacji PPK w zakładzie pracy oraz dużo więcej osób zdecyduje się zostać w programie (osoby do 55 roku życia) lub do niego zapisać aktywnie (osoby powyżej 55 roku życia).

Fakt przeprowadzenia takich konsultacji z załogą może być kontrolowany przez różne instytucje nadzorujące daną firmę oraz cały rynek PPK – a w szczególności przez Państwową Inspekcję Pracy.

Dużą rolę może i powinna odegrać w procesie konsultacji sama instytucja finansowa. Po pierwsze w trakcie konsultacji instytucje mogą być poproszone już o przedstawienie swoich ofert, pokazanie przewag i zalet w stosunku do konkurencji. Po drugie instytucja finansowa może w pewnych przypadkach przyjąć rolę wspierającą np. pomóc pracodawcy wytłumaczyć reprezentacji osób zatrudnionych zawiłości PPK. Podczas takich konsultacji i rozmów można np. wspólnie wypracować ostateczne kryteria wyboru instytucji finansowej w oparciu o zapisy ustawy o PPK lub dodatkowo w oparciu o kryteria istotne i ważne dla danego zakładu pracy i jego pracowników.

Co jest istotne to fakt, że w przypadku tzw. grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) gdzie w jednym czasie (w jednej grupie) zawierają umowy różne podmioty, różnej wielkości i o zróżnicowanym zatrudnieniu, to konsultacje powinny odbyć się odrębnie w każdym zakładzie, jako że każda firma wchodząca w skład grupy kapitałowej będzie podpisywała odrębne umowy PPK, ale z tym samym dostawcą.

Rozmawiać zawsze warto, ale rozmowy przy wyborze instytucji, która będzie zarządzała i pomnażała nasze oszczędności przeznaczone na emeryturę są szczególnie ważne. To nie jest błaha decyzja kto ma zajmować się naszymi pieniędzmi przez nawet 40 czy 50 lat. Warto wybrać mądrze, warto się dogadać i warto zaufać doświadczeniu partnera – sprawdzonej instytucji finansowej !