Czy warto związać się ze starszym mężczyzną z uwagi na PPK?

PPK preferuje zalegalizowane związki

Analizując przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) można stwierdzić, że ustawodawca preferuje związki małżeńskie nad tymi nieformalnymi. Świadczą o tym zawarte w przepisach ustawy o PPK rozwiązania dotyczące tak sytuacji małżonków w przypadku rozwodu, dziedziczenia środków, jak też sposobu wypłaty w postaci tzw. świadczenia małżeńskiego. Ale czy to wszystko oznacza, że dla PPK warto będzie zalegalizować swój związek, nawet ze starszym partnerem? Przyjrzyjmy się poszczególnym sytuacjom

Rozwód a PPK

Jeśli dwoje ludzi się rozstaje, to zwykle kończy to ich stosunki majątkowe i stanowi moment konieczność dokonania wzajemnych rozliczeń. W przypadku PPK polski ustawodawca przewidział sytuację rozwodu, unieważnienia małżeństwa oraz zniesienia wspólności majątkowej przez małżonków. I zabezpieczył w tym zakresie wzajemnie małżonków, a właściwie słabszego (mniej majętnego z nich). Jeśli bowiem małżeństwo ustaje, a między małżonkami istniał tzw. ustrój wspólności majątkowej, to z mocy prawa połowa środków zgromadzonych na PPK jednego z małżonków musi zostać przekazana na rzecz drugiego małżonka. I odwrotnie, drugi małżonek, jeśli tylko posiada PPK, to też musi się rozliczyć. Ale w tym przypadku ewentualna różnica wieku między małżonkami pozostaje bez znaczenia. Natomiast jeśli związek dwojga ludzi nie był sformalizowany, to ich rozejście się nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji w zakresie PPK.

Dziedziczenie a PPK

Drugi istotny obszar PPK związany z relacjami małżeńskimi to kwestia dziedziczenia środków. Także w tym przypadku ustawodawca wprowadza swoiste preferencje dla zalegalizowanych relacji. Otóż zgodnie z przepisami ustawy o PPK w przypadku, gdy jeden z małżonków odejdzie, to połowa pozostałych po nim środków zgromadzonych na rachunku prowadzonym w ramach PPK z mocy prawa przypada bezpośrednio drugiemu małżonkowi. Natomiast druga połowa środków z PPK podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych, a więc w praktyce w zauważalna część także przypadnie byłemu małżonkowi zmarłego. Także w tym przypadku relacje wieku małżonków nie mają żadnego znaczenia. Natomiast w sytuacji związku niesformalizowanego, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wszystkie środki z PPK po zmarłym trafią do spadku po nim i są dziedziczone na zasadach ogólnych.

Świadczenie małżeńskie

Wreszcie trzecia istotna w PPK kwestia z punktu widzenia pozostawania w związku małżeńskim dotyczy etapu wycofania środków z PPK po osiągnięciu przez uczestnika PPK wieku lat 60. Poza „standardową” wypłatą na zasadzie 25% środków jednorazowo, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach, ustawodawca przewidział tzw. wypłatę w formie świadczenia małżeńskiego. Zgodnie z nią w sytuacji, jeśli obydwoje małżonkowie mają ukończone po 60 lat i oszczędzają w ramach PPK prowadzonego przez tę samą instytucję finansową, to mogą zadecydować o wypłacie zsumowanych środków w co najmniej 120 ratach. W tym przypadku różnica wieku między małżonkami ma znaczenie, gdyż dla możliwości skorzystania z tej formy wypłat środków z PPK koniecznym jest, aby obydwoje małżonkowie ukończyli wiek lat 60. Tak więc w tej sytuacji korzystniejszym rozwiązaniem dla małżonków jest w miarę równy wiek – wtedy będzie można razem skorzystać ze środków zgromadzonych w ramach PPK.

Stan prawny 24 lutego 2019 roku.