Dokumenty i oświadczenia ważne dla pracownika

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to proces, który wiąże się z szeregiem obowiązków. Pracodawcy oprócz dopięcia kwestii związanych z wyborem instytucji finansowej, powinni sporo uwagi poświęcić także przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które mogą przydać się uczestnikom programu.

Materiały informacyjne

Najważniejszym obok umowy o zarządzanie PPK, dokumentem regulującym pracownicze plany kapitałowe jest umowa o prowadzenie PPK. W myśl art. 14 ust. 2 ustawy o PPK zawiera ją z wybraną instytucją finansową pracodawca, ale działa on w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Załącznik do tej umowy stanowi lista osób uczestniczących w programie. Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy któryś z pracowników zrezygnuje lub dołączy do programu, zmianie ulegnie jedynie lista stanowiąca załącznik do umowy o prowadzenie PPK, nie zaś zawarta z instytucją finansową umowa o prowadzenie PPK.

Poinformowanie osób zatrudnionych o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego leży w gestii pracodawcy. Pracownik powinien jednak mieć świadomość, że umowa o prowadzenie PPK określa m.in. jego dane, nazwy funduszy zdefiniowanej daty, w które inwestowane są jego oszczędności oraz sposoby deklarowania wpłat dodatkowych czy też składania dyspozycji.

Modyfikacje wysokości wpłat do PPK

Uczestnikom przysługuje prawo do modyfikowania wysokości dokonywanej przez uczestnika wpłaty do PPK. Zgodnie z art. 27 ustawy o PPK obligatoryjna wpłata podstawowa finansowana przez osobę zatrudnioną wynosi 2 proc. wynagrodzenia brutto. Może ona jednak zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do kolejnych 2 proc. W przypadku pracowników o niższych zarobkach (do 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę) posiadają on do dokonywania niższych wpłat do PPK – nawet do 0,5 proc. jego pensji. Wszelkie zmiany związane z wysokością wpłat wymagają od uczestników złożenia pracodawcy pisemnej deklaracji. Działanie to nie wiąże się jednak z żadnymi dodatkowymi kosztami. Za pośrednictwem stosownego dokumentu pracownik może:

zmienić wysokość wpłaty podstawowej obniżonej zgodnie z art. 27 ust. 2 lub wpłaty dodatkowej;
zrezygnować z dokonywania wpłaty dodatkowej.
Wspomniane zmiany w wysokości wpłaty naliczane są od następnego miesiąca po złożeniu deklaracji. Można ją obniżyć lub podwyższyć w dowolnym momencie i dowolną liczbę razy bez ograniczeń.

Wniosek o wypłatę transferową dla nowych pracowników

Ustawa o PPK przewiduje również, że w przypadku zmiany pracy, uczestnik może przenieść swoje oszczędności do PPK nowego pracodawcy w ramach tzw. wypłaty transferowej. Do systemu długoterminowego oszczędzania zostanie on zapisany przez nowy podmiot zatrudniający po 3 miesiącach od momentu zawiązania współpracy. Należy pamiętać, że pracownikowi przysługuje prawo do prowadzenia wielu rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych. Może on jednak złożyć nowemu pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu rachunkach PPK (art. 19 ust. 1). W takim przypadku nowy pracodawca rozpocznie procedurę przenoszenia środków z PPK od dotychczasowego pracodawcy. Mimo zainicjowania całej procedury uczestnik może także nie wyrazić zgody na przeniesienie kapitału zgromadzonego w poprzedniej firmie – o swojej decyzji powinien poinformować obecnego pracodawcę. Osoba, która nie zdecyduje się na transfer, będzie musiała śledzić działania instytucji zarządzającej jego rachunkiem w PPK we własnym zakresie.

Deklaracja o rezygnacji z wpłat do PPK

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PPK, uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Oznacza to, że uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK. Aby tego dokonać, należy złożyć pracodawcy deklarację w formie pisemnej. Dokument powinien zawierać:

dane dotyczące uczestnika PPK;
dane dotyczące podmiotu zatrudniającego;
oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia rezygnacji.
Podmiot zatrudniający powinien niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni, poinformować wybraną instytucję finansową o złożeniu przez uczestnika takiej deklaracji. Warto dodać, że pracownik, który wycofał się z oszczędzania w ramach systemu, zostanie do niego ponownie zapisany po 4 latach od złożenia wniosku o rezygnacji (art. 23 ust. 5). Należy też pamiętać, że deklaracja rezygnacji z wpłat działa na przyszłość, a nie powoduje żadnych działań w stosunku do już zgromadzonych w PPK przez uczestnika środków.

Wskazanie osób uprawnionych do środków z PPK po śmierci uczestnika

Warto przypomnieć, że środki zebrane w ramach systemu długoterminowego oszczędzania podlegają dziedziczeniu. Osoby, które w nim uczestniczą, mogą więc wskazać wybranej instytucji finansowej jedną lub więcej osób, które po jej śmierci będą uprawnione do otrzymania zgromadzonego kapitału. Uczestnik może w dowolnym momencie zmienić to wskazanie. Jeśli jednak nie skorzysta z tej możliwości, tj. nie określi osoby, która ma po jego śmierci otrzymać odłożone pieniądze – środki te wejdą w skład spadku i będą podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych (zostaną przeniesione na konto PPK osoby lub osób uprawnionych do dziedziczenia, a w przypadku, kiedy osoby takie nie będą wówczas same uczestnikami PPK – na konto IKE lub PPE). Powyższe dotyczy oczywiście tylko tej części (połowy) która w razie śmierci uczestnika PPK nie przypadnie jego małżonce albo małżonkowi.