Efektywność instytucji finansowych w zarządzaniu aktywami

Zgodnie z przepisami ustawy o PPK podmiot zatrudniony dokonując wyboru instytucji finansowej powinien będzie miał obowiązek kierować się m.in. efektywnością zarządzania funduszami inwestycyjnymi, albo funduszami emerytalnymi.

Pracownicze Plany Kapitałowe to forma długoterminowego oszczędzania, w której środki są na bieżąco inwestowane. Nie jest to repartycyjna forma zabezpieczenia społecznego – taka jaką znamy z pierwszego filara systemu emerytalnego, ale forma oszczędzania własnych środków z przeznaczeniem do wypłaty po 60 roku życia. Wobec tego oprócz odprowadzanych do PPK wpłat i dopłat ze środków publicznych wartość środków będzie ulegała zmianie wraz z lokowaniem środków w akcje, lub obligacje.

Obecnie wyniki inwestycyjne funduszy zdefiniowanej daty nie są możliwe do porównania, gdy fundusze te dopiero zaczną funkcjonować wraz z rozpoczęciem oszczędzania. Można jednak dokonać porównania dotychczas osiąganych wyników przez poszczególnych usługodawców PPK. Warto w tym przypadku pamiętać, że kluczowe znaczenie przy długoterminowym oszczędzaniu ma powtarzalność wyników oraz stałe utrzymywanie określonej stopy zwrotu. Mniejsza wagę należy przykładać do jednorazowych zysków, czy okresów wzrostu, przeplatanych okresami spadków. Duże rozchwianie wyników może świadczyć o braku stabilności zarządzania funduszami oraz o dużej niepewności co do przyszłych odczytów.

Analizując historyczne wyniki funduszy warto zwrócić uwagę na wyniki osiągane w perspektywie 1,3,5, a także 10 lat tak by zaobserwować powtarzalność i długoterminowość inwestycji. Warto także zwrócić uwagę na zespół zarządzający oraz na sprawność komitetu inwestycyjnego, którego analizy są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez zarządzających. Także stabilność składu zespołu zarządzającego jest cechą pozytywnie odczytywaną jako długoterminowa orientacja na wyniki, a nie jedynie krótkotrwały zysk.

Każdy uczestnik PPK zostanie automatycznie zapisany do funduszu zdefiniowanej daty odpowiadającego momentowi, gdy uczestnik osiągnie 60 rok życia. Fundusze te będą stosowały odmienne polityki inwestycyjne stąd wyniki osiągane przez FZD będą zróżnicowane ze względu na stosowane polityki inwestycyjne. Uczestnik będzie miał prawo zmienić fundusz, do którego zostanie przydzielony, a także podzielić swoje wpłaty pomiędzy różne fundusze. Nie ulega jednak wątpliwości, że częste polityki inwestycyjnej nie będą sprzyjały osiąganemu wynikowi.

Należy jednak pamiętać, że inwestowanie na rynku kapitałowym zawsze wiąże się z ryzykiem – w przypadku PPK ryzyko inwestycyjne ponosić będzie zawsze uczestnik PPK.

Stan prawny 30 czerwca 2019 r.