Fundusz zdefiniowanej daty, czyli jak będziemy inwestować w PPK?

Jedynym przewidzianym w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych sposobem inwestowania środków uczestników PPK będą fundusze zdefiniowanej daty, które, stosując zróżnicowaną pod względem wieku politykę inwestycyjną, będą dostosowywały się do sytuacji uczestnika.

Długoterminowe oszczędzanie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie wiązało się z nabywaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostek rozrachunkowych funduszy emerytalnych. Za środki przekazywane za uczestników PPK będą nabywane odpowiednie instrumenty finansowe, odpowiadające założonemu poziomowi ryzyka inwestycyjnego. Co ważne, konstrukcja PPK zakłada, że ryzyko inwestycyjne nie spoczywa na podmiocie zatrudniającym, ale jest wyłącznie związane z uczestnikiem i podejmowanymi przez niego decyzjami.

Po zapisaniu do PPK dokonującym się poprzez zawarcie umowy o prowadzenie PPK, każdy z uczestników zapisany zostanie automatycznie na podstawie daty, kiedy osiągnie 60 rok życia, do odpowiedniego funduszu zdefiniowanej daty. Fundusze te będą obejmowały 5 kolejnych roczników uczestników PPK właściwych ze względu na osiągnięcie 60 r.ż. Oznacza to, że osoba, która w 2019 roku kończy 39 rok życia (rok ur. 1980) zapisana zostanie do FZD właściwego dla osób urodzonych w latach 1978-1982, który oznaczony zostanie jako 2040. Fundusz ten w chwili zapisania uczestnika będzie obowiązany stosować ograniczenia polityki inwestycyjnej zawierające się w przedziela 40%-70% część udziałowa i 30%-60% część dłużna. Zgodnie z prowadzoną przez dany FZD polityką inwestycyjną, zależną od decyzji instytucji finansowej, alokacja gromadzonych oszczędności będzie zawierała się w przedziale od 40% do 70% w akcje i instrumenty pochodne związane z akcjami. Z kolei ekspozycja na część dłużną aktywów uczestnika PPK będzie zawierała się w przedziale 30% do 60%, a środki te będą inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje, bony skarbowe, czy depozyty bankowe.

Podkreślić należy jednak, że każdy uczestnik PPK bez względu na wiek będzie mógł zmienić przydzielony automatycznie fundusz zdefiniowanej daty. Oznacza to, że zgodnie z wolą uczestnika PPK jego środki przekazywane jako wpłaty do PPK będą mogły być inwestowane bardziej, albo mniej ryzykowniej niż jest to właściwe ze względu na datę jego urodzenia. W każdym roku kalendarzowym uczestnik PPK będzie mógł bezpłatnie dokonać dwóch zmian funduszu, a wysokość opłat za kolejne zmiany będzie zależna od warunków zapisanych w umowie o zarządzanie PPK.

Stan prawny 25 marca 2019 r.