Inwestowanie w PPK. Jak zmienić domyślną formę oszczędzania?

Uczestnicy PPK będą domyślnie przypisywani do Funduszu Zdefiniowanej Daty właściwego ze względu na rok, w którym uczestnik osiągnie 60 rok życia. Jednak każdy z uczestników PPK będzie mógł sam zdecydować w jaki sposób mają być inwestowane jego środki.

Polityka inwestycyjna w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych została precyzyjnie określona i związana jest w inwestowaniem w instrumenty o charakterze udziałowym i instrumenty o charakterze dłużnym. Zgodnie z postanowieniami ustawy o PPK najmłodsi uczestnicy zapisani zostaną do Funduszu Zdefiniowanej Daty dedykowanego dla osób, które w 2060 roku osiągną 60 rok życia. Wpłaty tych osób będą w zaangażowane w co najmniej 60% i nie więcej niż 80% w część udziałową oraz nie mniej niż 20% i nie więcej niż 40% wartości aktywów w cześć dłużną. Oznacza to, że przeważająca część środków inwestowana będzie w akcje, prawa poboru, prawa do akcji, inne zbywalne papiery wartościowe, instrumenty pochodne, czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Z kolei na część dłużną składać się będą obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a część środków będzie mogła być lokowana na depozytach bankowych.

Decyzja o zmianie domyślnego sposobu inwestowania będzie wymagała deklaracji uczestnika PPK składanej do instytucji finansowej, która dotychczas zgromadzone środki jak również kolejne otrzymane wpłaty, będzie lokowała z uwzględnieniem dyspozycji uczestnika i polityką inwestycyjną danego Funduszu Zdefiniowanej Daty.

Co ważne, w każdym roku kalendarzowym 2 zmiany sposobu lokowania środków w PPK są bezpłatne, a za kolejne instytucja finansowa ma prawo pobierać ustalone opłaty. Wysokość tych opłat, a także sposób składania dyspozycji dotyczących zmiany FZD będzie zapisany w umowie o prowadzenie PPK. Wniosek o zmianę Funduszu Zdefiniowanej Daty uczestnik PPK będzie składał bezpośrednio do instytucji finansowej, a preferowaną postacią złożenia oświadczenia woli będzie postać elektroniczna pozwalająca na utrwalenie dyspozycji na trwałym nośniku.