Jak dostać dopłatę roczną 240 zł w PPK za rok 2019?

Zasilenia PPK ze środków publicznych

Jednym z szeroko eksponowanych elementów pracowniczych planów kapitałowych (PPK) są zasilenia finansowe, jakie uczestnik PPK może otrzymać ze środków publicznych w związku z oszczędzaniem. Są to jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 złotych oraz dopłata roczna w wysokości 240 złotych, przysługująca uczestnikowi PPK za każdy rok oszczędzania. Obydwa powyższe zasilenia są jednak warunkowe. To jest uczestnik PPK musi spełnić pewne kryteria, tak aby móc otrzymać kwotę czy to wpłaty powitalnej czy dopłaty rocznej. Warto również pamiętać, że w istocie kwoty powyższych zasileń pochodzą ze środków Funduszu Pracy (do którego składki w przeważającej części opłacają pracodawcy), tak więc to co twórcy PPK nazywają wpłatami ze strony Państwa należy rozumieć nie jako zasilenia ze środków budżetu Państwa, ale właśnie z zasobów Funduszu Pracy. Należy też podkreślić, że tak kwota wpłaty powitalnej jak też dopłaty rocznej są przekazywane bezpośrednio z Funduszu Pracy na rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową na rzecz danego uczestnika PPK. Nie ma zaś tutaj pośrednictwa pracodawcy.

Charakter dopłaty rocznej

Dopłata roczna ma charakter powtarzalny oraz bezterminowy. To jest przysługuje ona uczestnikowi PPK za każdy rok kalendarzowy uczestnictwa w PPK, a ustawodawca nie przewidział, aby jej istnienie było ograniczone do zdarzenia jednorazowego jak ma to miejsce w przypadku wpłaty powitalnej. Jest to istotna różnica między dopłatą roczną a wpłatą powitalną. Ustawodawca ustalił wysokość dopłaty rocznej w kwocie 240 zł. Jest to kwota równa dla wszystkich uczestników PPK, którzy spełnią warunki do otrzymania dopłaty rocznej. Dla możliwości otrzymania kwoty dopłaty rocznej bez znaczenia pozostaje, w szczególności to, na podstawie jakiego tytułu prawnego zatrudniona pozostaje osoba zatrudniona, to przez jaką instytucję finansową (wyznaczoną czy wybraną) prowadzone jest PPK, w którym dany uczestnik gromadzi środki, czy też przez jaki okres w ciągu danego roku kalendarzowego uczestnik PPK pozostawał osobą zatrudnioną w podmiocie zatrudniającym prowadzącym PPK.

Warunkowość otrzymania dopłaty rocznej

Ustawodawca w przypadku dopłaty rocznej wprowadził zasadę warunkowości. To jest przysługuje ona uczestnikowi PPK jedynie pod warunkiem spełnienia przez uczestnika przesłanek do otrzymania jej za dany rok kalendarzowy. Możliwość otrzymania przez uczestnika kwoty dopłaty rocznej uzależniono, od faktu zgromadzenia przez uczestnika w danym roku kalendarzowym, wpłat o określonej wartości (kwocie wpłat) na rachunku PPK. Literalnie ustawodawca uzależnia powstanie uprawnienia po stronie uczestnika PPK od tego, czy w danym roku kalendarzowym na rachunek tego uczestnika PPK zostaną wpłacone wpłaty co najmniej w wysokości równej kwocie wpłat podstawowych, należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Należy podkreślić, że ustawodawca wyraźnie postanowił o sumie wszystkich wpłat, nie zaś wyłącznie wpłat podstawowych, wpłaconych do PPK czy to przez uczestnika, czy to przez podmiot zatrudniający. Celem ustalenia faktu spełniania przez danego uczestnika PPK wymogu zgromadzenia kwot wpłat uprawniających do otrzymania kwoty dopłaty rocznej, należy sumować kwoty wszystkich wpłaconych do PPK wpłat, tj. zarówno wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający, wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK, jak też wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający oraz wpłaty dodatkowej finansowanej przez samego uczestnika PPK. Natomiast nie jest brana pod uwagę, dla ustalenia uprawnienia uczestnika PPK do otrzymania kwoty dopłaty rocznej za dany rok kalendarzowy, kwota otrzymanej wpłaty powitalnej oraz dopłaty rocznej za poprzedni rok (jeśli zostały zaewidencjonowane na rachunku uczestnika PPK).

Ile trzeba wpłacić do PPK w 2019, żeby otrzymać dopłatę roczną

Powyższa zasada oznacza, że w realiach 2019 r., w którym obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono na kwotę 2250 zł, kwotą zgromadzonych wpłat do PPK, uprawniającą uczestnika PPK do otrzymania dopłaty rocznej, byłaby kwota 472,50 zł. Powyższe wynika z następującego wyliczenia: minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę x okres 6 miesięcy x 3,5%. Jednakże zastosowana przez ustawodawcę konstrukcja w zestawieniu z faktem, że do PPK pierwsze wpłaty będzie można dokonywać dopiero od lipca 2019 r. oznacza, że aby otrzymać kwotę dopłaty rocznej za 2019 r. wpłaty podstawowe powinny zostać naliczone od wynagrodzenia w wysokości co najmniej 13,500 zł. W konsekwencji, jeśli w 2019 roku wpłata do PPK np. dla pracownika zarabiające 3,000 zł czy 6,000 zł zostanie dokonana tylko za dwa ostatnie miesiące 2019 roku, to nie otrzyma on kwoty dopłaty rocznej przysługującej za rok 2019, gdyż suma wpłat na jego rachunek w 2019 roku będzie niższa niż wskazana kwota 472,50 zł. W związku z powyższym, celem uniknięcia rozczarowania, pracodawcy oraz instytucje finansowe powinny komunikować powyższe pracownikom rozpoczynającym oszczędzanie w PPK w 2019 roku.