Karawana PPK

Kilkadziesiąt procent osób zatrudnionych u pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób stało się w ostatnich tygodniach uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Nastąpiło to z dniem zawarcia przez pracodawcę pierwszej umowy o prowadzenie PPK. Większość z nowych uczestników PPK to osoby w wieku od 18 do 54 lat, które zostały do PPK zapisane automatycznie, nie składając wcześniej swojemu pracodawcy deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK. Osoby w wieku od 55 do 69 lat mogły i dalej mogą zostać uczestnikami PPK na swój wniosek. I tak oto karawana PPK ruszyła. Ale dlaczego karawana?

Obowiązek pracodawcy poprowadzenia karawany PPK

W przygotowanym przez rząd, a uchwalonym przez parlament prawie o PPK przyjęto zasadę obowiązkowego tworzenia PPK przez prawie wszystkie podmioty zatrudniające. Termin utworzenia PPK, rozumianego jako zawarcie umów składających się na PPK, jest uzależniony od wielkości danego pracodawcy mierzonej liczbą zatrudnionych u niego osób. Najwięksi pracodawcy muszą ruszyć w PPK w IV kwartale 2019 roku, a najmniejsi oraz podmioty sektora finansów publicznych muszą poczekać z tworzeniem PPK do I połozy 2021 roku. Podmiotem odpowiedzialnym za utworzenie PPK jest pracodawca. To on musi utworzyć ten wehikuł, w ramach którego będą mogli oszczędzać jego pracownicy. Ten wehikuł to właśnie swoista karawana z gromadzonymi dobrami – dokonywanymi wpłatami oraz ich pomnażaniem przez wynajętego przez pracodawcę profesjonalnego zarządzającego – fundusz zdefiniowanej daty, nazywany przez ustawodawcę w ustawie PPK instytucją finansową. Jest ona niezbędna, żeby karawana zorganizowana przez pracodawcę prawidłowo wykonywała swoje zadania.

W karawanie PPK idą wielbłądy

Pracodawca jest tym, który jest odpowiedzialny za prowadzenie karawany PPK. Ale nie jest on w stanie samemu tego uczynić. Potrzebuje współpracy z podmiotem zewnętrznym. Ustawodawca wprowadził instytucję funduszy zdefiniowanej daty, to jest funduszy o z góry uregulowanej polityce inwestycyjnej, która jest dostosowana do wieku uczestników danego funduszu. Każdy fundusz zdefiniowanej daty jest przeznaczony co do zasady dla pięciu roczników kalendarzowych. Data w nazwie danego funduszu np. 2035 jest tzw. zdefiniowaną datą funduszu. Oznacza ona rok, w którym osoby ze środkowego rocznika z pięciu roczników zapisywanych do danego funduszu zdefiniowanej dary. Przykładowo fundusz 2035 jest przeznaczony dla roczników od 1973 roku do 1977 roku. Taki fundusz zdefiniowanej daty można określić mianem wielbłąda – wielbłąda, który niesie ze sobą środki na przyszłą emeryturę osób zbliżonych do siebie wiekiem. Co do zasady w każdym PPK powinno się więc znaleźć obecnie co najmniej osiem funduszy zdefiniowanej daty – osiem wielbłądów w ramach jednej karawany. Tych wielbłądów może być więcej. Niektórzy usługodawcy już teraz oferują dziewięć wielbłądów. Ważne, żeby były to wielbłądy jednej marki – jednego usługodawcy, to jest zarządzane przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub towarzystwo funduszy emerytalnych.

Jak zbudowany jest wielbłąd

Jak zbudowany jest wielbłąd każdy wie. Cztery łapy, długa szyja, pysk i oczywiście najważniejsze to garb, a właściwe ich liczba, czyli w zależności od tego, czy mowa o dwugarbnym wielbłądzie ze stepów Azji, czy też występującym najczęściej w innych rejonach np. w Afryce czy na Bliskim Wschodzie dromaderze o jednym garbie. Podobnie jest w PPK – każdy z uczestników danego funduszu zdefiniowanie daty wie z góry, jaka jest polityka inwestycyjna danego funduszu, to jest w jakie instrumenty (akcje, obligacje) i w jakim procencie aktywów może dany fundusz zdefiniowanej daty inwestować. Stając się więc uczestnikiem danego funduszu znamy parametry tego wielbłąda i powinniśmy wiedzieć np. czy może on szybko biegać inwestując w akcje i przynosząc nam potencjalnie większe zyski, niż ten fundusz, który takich inwestycji nie przewiduje. Ale z takiego szybszego wielbłąda można też łatwiej spaść. Ryzyko inwestycyjne jest w takim funduszu zdefiniowanej daty, o większej ekspozycji na cześć akcyjną, większe.

Wymiana wielbłądów, ale karawana PPK idzie dalej

Ustawodawca postanowił też, że prowadzący karawanę pracodawca może w każdej chwili wymienić wielbłądy, w ramach prowadzonej przez niego karawany. Ale nie może on z prowadzenia samej karawany zrezygnować. Wymiana wielbłądów następuje poprzez zawarcie nowej umowy
o zarządzanie PPK, w tym przypadku z funduszami zdefiniowanej daty zarządzanymi przez innego usługodawcę – to jest inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub towarzystwo funduszy emerytalnych. W takim przypadku pracodawca dalej prowadzi karawanę, ale następuje jedynie wymiana jednych wielbłądów na inne. Stosunki uczestnictwa w PPK nie ustają, a karawana PPK prowadzona przez danego pracodawcę idzie dalej.

Stan prawny na 12 listopada 2019 roku.