Kiedy pracodawca prowadzący PPE będzie musiał utworzyć PPK

Zanim ruszył system PPK kilkuset pracodawców w Polsce utworzyło pracownicze programy emerytalne (PPE), zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych. Jeśli takie PPE spełnia określone warunki, to taki pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia PPK. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której mimo prowadzenia PPE pracodawca będzie zobowiązany do utworzenia PPK.

PPE zwalnia z obowiązku tworzenia PPK

Należy przypomnieć, że obowiązkiem każdego pracodawcy działającego w Polsce jest utworzenie w odpowiednim czasie, wynikającym z jego wielkości mierzonej liczbą osób zatrudnionych, pracowniczego planu kapitałowego. W praktyce oznacza to konieczność terminowego zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK. W przypadku podmiotów nie będących mikro przedsiębiorcami, jedną możliwością zwolnienia się z obowiązku tworzenia PPK jest prowadzenie na dzień powstania statusu stosowania ustawy o PPK w stosunku do danego podmiotu, pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Jednakże takie PPE, aby zwalniało z obowiązku tworzenia PPK, musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze, musi w ramach niego być opłacana składka podstawowa co najmniej w wysokości 3,5% wynagrodzenia, a po drugie w tym PPE musi uczestniczyć co najmniej 25% osób zatrudnionych u tego pracodawcy. Tylko takie PPE zwalnia z obowiązku tworzenia PPK. Powyższe wynika ze treści art. 133 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Ale należy pamiętać, że nie zawsze i nie w każdym przypadku.

Kiedy może powstać obowiązek utworzenia PPK

Celem, jakim kierował się ustawodawca, jest aby u każdego pracodawcy co najmniej funkcjonowało alternatywnie PPK albo PPE. Powyższe zostaje osiągnięte poprzez wprowadzenie zasady tworzenia PPK oraz wyjątku od tej zasady w postaci opisanego powyżej tworzenia PPE, które zwalnia z tego PPK. Jednakże po to, żeby system był kompletny, wprowadzono kolejną zasadę polegającą na tym, że konsekwencją zakończenia spełniania u danego pracodawcy przez prowadzone PPE określonych warunków (opłacanie efektywne 3,5% składki podstawowej dla co najmniej 25% uczestniczących zatrudnionych u danego pracodawcy) będzie konieczność utworzenia przez tego pracodawcę PPK. Dlatego pracodawca prowadzący PPE zwalniające z PPK powinien dobrze wiedzieć, w jakich przypadkach przedmiotowe zwolnienie utraci.

Kilka możliwości utraty zwolnienia

Ustawodawca przewidział kilka przypadków możliwości utraty przez pracodawcę prowadzącego PPE zwolnienia z konieczności tworzenia PPK. Wszystkie te przypadki zostały uregulowane w treści art. 133 ust. 2 ustawy o PPK. Stanowi on, że przepisy ustawy o PPK stosuje się do podmiotu zatrudniającego prowadzącego PPE począwszy od dnia:

zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni;
ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych;
likwidacji PPE;
opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego;
następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.
Powyższe pięć przypadków to zróżnicowane stany faktyczne wynikające czy to z przepisów ustawy o PPE, czy braku prawidłowego wykonywania swoich obowiązków przez pracodawcę prowadzącego PPE.

Konsekwencje utraty zwolnienia

W związku z faktem, że ustawodawca założył, iż system oszczędzania czy to w PPK czy to w PPE musi być kompletny, podstawową konsekwencją utraty zwolnienia z tworzenia PPK jest konieczność po stronie takiego pracodawcy utworzenia PPK. Przez to utworzenie należy rozumieć zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a następnie niezwłoczne zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Następnie pracodawca musi zacząć naliczać i odprowadzać wpłaty do PPK. Natomiast ustawodawca nie przewidział już możliwości późniejszego wycofania się przez pracodawcę z raz założonego PPK.