Kogo i ile kosztuje oszczędzanie w ramach PPK

PPK nie jest za darmo

Gromadzenie środków w ramach pracowniczych planów kapitałowych nie jest darmowe. Z oszczędzaniem środków w ramach PPK wiąże się konieczność ponoszenia przez uczestnika PPK określonych kosztów. Są one ściśle opisane przez przepisy, a także w większości przypadków limitowane na mocy ustawy o PPK, statutu funduszu zdefiniowanej daty oraz treści umów składających się na PPK. Podmiotem, który jest beneficjentem opłat, jest firma zarządzająca danym funduszem zdefiniowanej daty.

Kto ponosi ciężar ekonomiczny obciążeń w ramach PPK

W przypadku PPK ciężar ekonomicznych opłat ponoszą uczestnicy PPK. Natomiast wszelkie koszty, opłaty czy obciążenia nie obciążają w żadnym przypadku pracodawcy. Obciążeniem dla pracodawcy są kwoty finansowanych przez niego wpłat do PPK.

Rodzaje obciążeń aktywów w PPK

Teoretycznie obciążenia mogą być pobierane na trzech etapach gromadzenia środków: na etapie wpłat, w trakcie inwestowania oraz na etapie wypłat. W przypadku PPK ustawodawca zakazał pobierania obciążeń na etapach wpłat oraz wypłat. Tak więc jedyna możliwość dokonywania potraceń ma miejsce w trakcie inwestowania środków w ramach PPK.

Rodzaje obciążeń uczestnika PPK

W praktyce w ramach PPK istnieją dwa rodzaje obciążeń uczestnika PPK. Są to:

Ø wynagrodzenie podmiotu zarządzającego PPK funduszem zdefiniowanej daty oraz

Ø koszty i opłaty potrącane z funduszu zdefiniowanej daty.

Wynagrodzenie podmiotu zarządzającego PPK

Ustawa o PPK przewiduje dwa rodzaje wynagrodzenia pobieranego przez podmiot zarządzający z aktywów funduszu:

Ø wynagrodzenie za zarządzanie – w wysokości maksymalnie 0,5% wartości aktywów netto;

Ø wynagrodzenie za wynik – w wysokości maksymalnie 0,1% wartości aktywów netto.

Jak liczone jest wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest naliczane codziennie w wysokości 1/365 części wartości procentowej wskazanej powyżej. Wynagrodzenie naliczane jest od aktualnej na dany dzień wartości aktywów funduszy zdefiniowanej daty. Czyli jeśli jednego dnia uczestnik na rachunku PPK posiada 1000 zł, to tego dnia jest naliczana i potrącana z jego aktywów 1/365 cześć wynagrodzenia za zarządzanie. Wynagrodzenie to obniża wartość aktywów uczestnika PPK i jest pobierane zawsze jako wartość określona procentowo od aktualnej wartości aktywów. W praktyce oznacza to, że uczestnik PPK zawsze płaci wynagrodzenie podmiotowi zarządzającemu funduszem, z tym, że jego wysokość uzależniona jest od wartości posiadanych indywidualnie aktywów. Procent jest zawsze ten sam, ale wysokość pobieranej kwoty wynagrodzenia zwykle się różni każdego dnia. Uczestnik PPK „nie widzi” tej opłaty, gdyż jest ona pobierana z aktywów funduszu przed ustaleniem danego dnia wartości (ceny) jednostki uczestnictwa funduszu. Kwoty wynagrodzenia za zarządzanie oraz wynagrodzenia za wynik sumują się.

Zróżnicowanie kwot wynagrodzenia za zarządzanie PPK

Podmiot zarządzający PPK jest zobowiązany zaoferować co najmniej 8 (osiem) funduszy zdefiniowanej daty, przeznaczonych dla poszczególnych pięcioletnich przedziałów roczników uczestników. Mimo iż nie wynika to wprost z ustawy o PPK, usługodawcy PPK w ramach swoich ofert w większości przypadków stosują zróżnicowanie wysokości stawek wynagrodzenia, w ten sposób, że fundusze o największej ekspozycji (udziale) instrumentów udziałowych (akcji) przeznaczone dla osób młodszych, np. Fundusz 2060, 2055 czy 2050, będą obecnie droższe niż fundusze dedykowane osobom zbliżającym się do wieku lat 60 (fundusz 2025,2030).

Koszty i opłaty pobierane z aktywów funduszu

Poza wynagrodzeniem z aktywów funduszy zdefiniowanej daty mogą być potrącane opłaty i koszty przewidziane w treści art. 50 ustawy o PPK. Jest to ustanowiony przez ustawodawcę zamknięty katalog rodzajów kosztów, np. opłaty banku depozytariusza, koszty maklerskie itp., które dodatkowo po części są limitowane kwotowo. Koszty te tracą na znaczeniu wraz ze wzrostem aktywów funduszu zdefiniowanej daty. Omawiane koszty są potrącane wprost z aktywów funduszu i pomniejszają jego wartość, która jest podstawą do wyceny jednostki uczestnictwa funduszu. Także w tym przypadku uczestnik PPK „nie widzi” tego kosztu, gdyż jest on już wliczony w wartość jednostki uczestnictwa, o jakiej informowany jest uczestnik PPK.

Stan prawny: 13 sierpnia 2019 roku.