„Mechanizm odkurzacza w PPK” – cykliczne wyzwanie dla kadr

Każdy uczestnik PPK będzie miał obowiązek po zatrudnieniu w nowej organizacji złożyć pracodawcy oświadczenie o posiadanych dotychczas rachunkach PPK. Następnie pracodawca, jeśli nie otrzyma sprzeciwu będzie miał obowiązek dokonania wypłaty transferowej środków na obecny rachunek PPK uczestnika.

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każdy nowozatrudniony pracownik, który legitymuje się trzymiesięcznym stażem w danym podmiocie zatrudniającym będzie zobowiązany aby w ciągu 7 dni od upływu terminu zawarcia umowy o prowadzenie złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o posiadanych dotychczas rachunkach PPK. Następnie podmiot zatrudniający będzie miał obowiązek (niezwłocznie) poinformować zatrudnionego, że jeżeli w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania tej informacji nie złoży pisemnego sprzeciwu podmiot zatrudniający złoży wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na uprzednio posiadanych rachunkach PPK prowadzonych przez inne instytucje finansowe. Środki te zostaną przekazane na rachunek uczestnika PPK prowadzony przez instytucje finansową zarządzającą PPK u danego podmiotu zatrudniającego. Ostatnim etapem realizacji „mechanizmu odkurzacza” będzie poinformowanie przez instytucje finansową podmiotu zatrudniającego o dokonanej wypłacie transferowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzona została procedura, wypłata transferowej.

„Mechanizm odkurzacza” ma na celu ograniczenie liczby prowadzonych rachunków PPK dla uczestników tak aby środki uczestnika odłożone w PPK docelowo w jednej instytucji finansowej. Należy jednak zaznaczyć, że mechanizm ten nie wiąże się z obowiązkiem dokonania wypłaty transferowej i przekazania środków do instytucji finansowej u nowego pracodawcy. Ustawa dopuszcza możliwość posiadania przez uczestnika PPK więcej niż jednego rachunku PPK, a to czy uczestnik będzie chciał aby jego środki zostały przekazane na jeden rachunek zawsze zależeć będzie od jego woli (braku wyrażenia sprzeciwu).

Warto jednak zaznaczyć, że przedstawiony mechanizm nie dotyczy sytuacji gdy zatrudniony złoży deklarację o nieprzystąpieniu do PPK. Wówczas nie zostanie dla niego utworzony rachunek PPK i uczestnik ten nie będzie miał możliwości dokonania wypłaty transferowej. Posiadane przez uczestnika PPK dotychczas zgromadzone środki na innych rachunkach pozostają aż do dokonania ich wypłaty.