Motywacje do udziału w PPK

Dotychczas funkcjonujące produkty III–go filara sytemu emerytalnego nie zyskały powszechności i nie pozwoliły na zbudowanie oszczędności Polaków umożliwiających zapewnienie dodatkowych środków na przyszłe świadczenia. Wobec tego autorzy ustawy o PPK nakreślili szereg motywacji zachęcających do oszczędzania.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje dodatkowe zasilenia rachunku uczestnika PPK środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy. Każdy uczestnik PPK, który pozostanie w systemie PPK 3 miesiące nabędzie prawo do jednorazowej wpłaty powitalnej 250 zł. Z kolei uczestnikowi, który pozostaje w PPK w danym roku kalendarzowym przysługuje dopłata roczna do PPK w wysokości 240 zł.

Zachęcić do pozostania w PPK ma także możliwość dokonywania wpłat dodatkowych zarówno finansowanych przez uczestnika (max 2,0% wynagrodzenia) jak i przez pracodawcę (max 2,5% wynagrodzenia. Dla osób najniżej zarabiających (poniżej 1,2-krotności płacy minimalnej) korzystne może okazać się obniżenie wpłaty podstawowej do 0,5%, co pozwoli na zminimalizowanie wysokości wpłat, przy jednoczesnym kontynuowaniu długoterminowego oszczędzania.

Pracodawcy będą mogli także wykorzystać PPK jako benefit dla pracowników, a możliwość różnicowania wysokości wpłaty dodatkowej np. ze względu na staż pracy u danego pracodawcy może stać się ważnym dodatkowym świadczeniem dla pracowników najdłużej pracujących w danym podmiocie zatrudniającym.

Co więcej, ustawa o PPK pozwala na długoterminowe oszczędzanie w ramach funduszy o z góry określonej polityce inwestycyjnej, dzięki czemu nawet osoby nie zorientowane w sposobie funkcjonowania rynku kapitałowego mają możliwość inwestowania swoich oszczędności w bezpieczny i pozwalający na pomnażanie środków sposób.

Z kolei zapisany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych sposób opodatkowania wypłat zgromadzonych środków ma promować decyzje o długoterminowej wypłacie środków dokonywanej w co najmniej przez 120 miesięcy.

Także sposób określenia wysokości opłat związanych z zarządzaniem aktywami funduszy zdefiniowanej daty sprawia, że PPK są konkurencyjne do innych produktów rynkowych. Wprowadzone limity wysokości wynagrodzenia pobieranego przez instytucje finansowe sprawiają, że Pracownicze Plany Kapitałowe mogą być określane jako korzystne dla uczestników.