Możliwość finansowania PPK z zysku firmy

Dobrze przygotowany, dobrze wdrożony i skomunikowany pracowniczy plan kapitałowy, w którym uczestniczyć będzie duża część pracowników danego zakładu pracy, może w praktyce stanowić znaczący wydatek finansowy dla pracodawcy. Dlatego warto wiedzieć, z jakich środków można finansować koszty związane z prowadzeniem PPK. Jednym z takich pomysłów, który pojawił się wśród pracodawców, jest znane z innych przepisów prawa finansowanie wypłat z zysków. Czy to na pewno możliwa opcja?

Trzy źródła sześciu zasileń do PPK

W przypadku systemu pracowniczych planów kapitałowych źródła zasileń są ściśle regulowane w przepisach ustawy o PPK, które zawierają ich zamknięty katalog. Zasadniczo w PPK możemy mówić o sześciu różnych rodzajach zasileń pochodzących z trzech źródeł. Te trzy źródła to: pracodawca, pracownik oraz środki publiczne. Natomiast te sześć zasileń to: wpłata podstawowa pracodawcy, wpłata podstawowa uczestnika PPK, wpłata dodatkowa pracodawcy, wpłata dodatkowa uczestnika PPK, wpłata powitalna oraz dopłata roczna. Innych tak źródeł, jak też rodzajów zasileń nasz ustawodawca nie przewidział.

Wpłaty finansowane przez pracodawcę

Przepisy przewidują finansowanie wpłat do PPK przez pracodawcę, który musi wpłacać obligatoryjną wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK oraz może finansować dobrowolną wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia uczestnika PPK. Ustawa o PPK nie precyzuje jednak, z jakich środków powinny być finansowane powyższe wpłaty przez pracodawcę. Należy przy tym podkreślić, że wpłaty finansowane mają specyficzny charakter. Można argumentować, że nie mają one charakteru bezwzględnego, tj. mają one raczej charakter warunkowy, są zobowiązaniem pracodawcy, ale które to zobowiązanie powstaje na mocy de facto decyzji danej osoby zatrudnionej o uczestnictwie w PPK. Po stronie pracodawcy obowiązek dokonywania wpłat do PPK powstaje tylko wtedy, gdy dana osoba podejmie decyzję o swoim uczestnictwie w PPK. Wpłaty finansowane do PPK, w tym w szczególności wpłata podstawowa pracodawcy (1,5%), muszą być obligatoryjnie wypłacane przez pracodawcę na rzecz uczestników PPK co do zasady bez względu na sytuację finansową pracodawcy. Bez względu na to, czy działalność pracodawcy jest dochodowa i generuje zysk, czy też, gdy dany pracodawca jest „pod kreską”, to co do zasady po jego stronie istnieje obowiązek terminowego i w prawidłowej wysokości dokonywania wpłat do PPK.

Wpłata do PPK a przepisy podatkowe

W tej sytuacji powstaje pytanie, czy możliwe jest finansowanie przez pracodawcę wpłat do PPK z zysku wypracowywanego przez pracodawcę. Moim zdaniem należy wskazać, że brak jest podstaw do przyjęcia, że wpłaty do PPK obciążające pracodawcę mogą być dokonywane z zysku po opodatkowaniu. Co prawda ustawa o PPK literalnie nie zabrania takiego źródła finansowania PPK, ale trudno je sobie wyobrazić w praktyce, a także w świetle konstrukcji podatkowych, jakie w przypadku PPK przyjął nasz ustawodawca. Należy bowiem wskazać, że wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych. Czyli jak to się popularnie mówi „są wrzucane w koszty”. De facto więc wpłaty finansowane przez pracodawcę pomniejszają podstawę jego opodatkowania, a więc wpływają pośrednio na wynik, czyli np. na zysk firmy. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to osoba prawna opłacająca podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), czy też podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). W każdym przypadku wpłaty do PPK sfinansowane przez pracodawcę stanowić będą podatkowy koszt uzyskania przychodów. Natomiast zysk firmy powstaje już po opodatkowaniu i jest w uproszeniu różnicą między tym, co dana organizacja wyprodukowała czy sprzedała, a poniesioną przez nią kosztami działalności w danym okresie. W konsekwencji finansowanie wpłat do PPK z kwoty zysku firmy także pod tym względem byłoby działaniem wątpliwym.

Połowicznie obligatoryjny charakter wpłat do PPK

Warto jeszcze wrócić do kwestii obligatoryjności w PPK. Należy pamiętać, że jeśli dana osoba zatrudniona podejmie decyzję o uczestnictwie w planie, to bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym wprost z przepisów, jest odpowiednie i terminowe naliczanie i dokonywanie wpłat do PPK. Dotyczy to także wpłaty finansowanej przez pracodawcę. W przyjętej przez polskiego ustawodawcę konstrukcji prawnej oznacza to, że to uczestnik PPK decyduje o powstaniu obowiązku po stronie pracodawcy. W tym więc znaczeniu zobowiązanie pracodawcy do finansowania wpłat do PPK ma charakter bezwzględny i nie może być ono uzależnione od sytuacji ekonomicznej pracodawcy, jak miałoby to miejsce, gdyby opierać wpłaty do PPK na zysku firmy. Ponadto warto pamiętać, że sama ustawa o PPK nie zawiera też żadnych szczególnych postanowień zezwalających na finansowanie PPK z zysku po opodatkowaniu, jak ma to przykładowo miejsce w sytuacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W związku z powyższym należy przyjąć, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na finansowanie wpłat pracodawcy do PPK z kwoty zysku.

Stan prawny 21 października 2019 roku.