Najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych

Jednym z kryteriów wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczym Planem Kapitałowym, zgodnie z przepisami ustawy o PPK, powinien być „najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych”. Czym zatem należy, a czym warto się kierować?

Wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK to jedno z pierwszych zadań, które musi podjąć podmiot zatrudniający przy wdrożeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego. Jednak w zależności od swojej specyfiki w różny sposób można uzasadnić kierowanie się określonymi cechami danej instytucji finansowej.

Sposób komunikacji z uczestnikami PPK to jedna z częściej rozpatrywanych cech instytucji finansowej. Wśród wielu podmiotów zatrudniających przeważa przeświadczenie, że pracownicy powinni mieć możliwość skontaktowania się z instytucją finansową poprzez Internet, aplikację, czy dzwoniąc na infolinię. Oprócz samego kontaktu istotnym jest również możliwość składania dyspozycji poprzez aplikacje elektroniczne, bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie instytucji finansowej.

Wielu pracodawców poszukuje w ofercie instytucji finansowych także wsparcia we wdrożeniu PPK. Chcąc zaangażować instytucję finansową w szkolenia dedykowane pracownikom obsługującym oprogramowanie PPK, szkolenia i prezentacje dla osób zatrudnionych, czy prowadzenie akcji informacyjnej w danym zakładzie pracodawcy są skłonni powierzyć środki uczestników PPK tej instytucji, która zaproponuje najbardziej efektywne i nieuciążliwe wsparcie na etapie wdrożenia i funkcjonowania PPK.

Z kolei przedstawiciele osób zatrudnionych na etapie wyboru instytucji finansowej często zwracają uwagę na potrzebę cyklicznej komunikacji oraz zapewnienia obsługi po wdrożeniu PPK. Wśród postulatów związków zawodowych często pojawiają się potrzeby informowania o uzyskiwanych wynikach, możliwości składania dyspozycji, czy kosztów obsługi oferowanych przez daną instytucję finansową.

Warto jednak pamiętać, że przepisy ustawy o PPK nie dopuszczają osiąganie jakichkolwiek korzyści przez podmioty zatrudniające. Możliwym jest jednak oferowanie przez usługodawców dodatkowych korzyści dla uczestników PPK. Oznacza to, że osoby, które zdecydują się pozostać w PPK, będą miały możliwość uzyskania zniżki, czy korzystniejszych warunków na inne produkty długoterminowego oszczędzania, czy ubezpieczenia.

Stan prawny 30 czerwca 2019 r.