Najnowszy – trzeci już – projekt wzoru deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK

Trzeci projekt deklaracji rezygnacji

W Prima Aprilis, zamiast zapowiadanych od kilku miesięcy ofert instytucji finansowych na portalu PPK, został opublikowany na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Jest to już chronologicznie trzeci projekt, który zastąpił zgodnie skrytykowany przez prawie wszystkich opiniujących wzór przedstawiony przez Ministerstwo Finansów w styczniu 2019 roku.

Rezygnacja w formie pisemnej składana jest pracodawcy

Przypomnijmy, że zgodnie z treścią przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, każdy będzie mógł swobodnie zrezygnować z oszczędzania w ramach PPK, właśnie w postaci złożenia swojemu pracodawcy odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji z wpłat do PPK. Pierwsze osoby zatrudnione u pracodawców liczących co najmniej 250 osób, będą mogły to zrobić już od 1 lipca 2019 roku. Zgodnie z przepisami przedmiotowa rezygnacja z wpłat do PPK składana jest przez osobę zatrudnioną na piśmie bezpośrednio do jej pracodawcy. Deklaracja rezygnacji z wpłat do PPK jest jednym z najbardziej pożądanych w 2019 roku dokumentów kadrowych, także z tego powodu, że prawodawca zastrzegł, iż rezygnacja z wpłat do PPK powinna być dokonywana właśnie za pomocą przedmiotowej deklaracji.

Nareszcie prosta treść deklaracji

Najnowszy projekt deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK wskazuje, że Ministerstwo Finansów wsłuchało się w głosy podnoszone przez opiniujących projekt i znacząco uprościło go w stosunku do poprzedniej wersji. Zrezygnowano nie tylko z barokowych ozdobników chwalących system PPK i mających na celu odwiedzenie składających od złożenia rezygnacji, ale także, a może przede wszystkim zrezygnowano z dotychczasowego żądania siedmiu podpisów na rzecz jednego, czyniąc tym samym deklarację dużo bardziej przejrzystą. Projektodawcy zrezygnowali także z nakładania obowiązku wskazywania przez osobę zatrudnioną licznych niepotrzebnych danych identyfikujących tak samego składającego, jak też jego pracodawcę.

Odpowiedzialność karna za nakłanianie do rezygnacji z wpłat do PPK

Warto pamiętać, że mimo uproszczenia formularza rezygnacji z wpłat do PPK, w samej ustawie znajdują się przepisy karne, które zakazują działania pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu polegającego na nakłanianiu do rezygnacji z wpłat do PPK. Penalizowane jest nakłanianie do rezygnacji z wpłat tak osób zatrudnionych, jak też już samych uczestników PPK. Oczywiście nie sposób uznać, aby sama dystrybucja wzoru przedmiotowej deklaracji rezygnacji wypełniała już znamiona czynu zabronionego, ale, z uwagi na możliwe dotkliwe sankcje, rekomendowanym jest ostrożne podejście pracodawców w tym zakresie.