Niby duży pracodawca a może poczekać z zakładaniem PPK

Niektórzy pracodawcy, mimo że zatrudniają tysiące pracowników, nie są zobowiązani do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych już w 2019 roku. Istnieje bowiem grupa podmiotów, która na mocy przepisów ustawy może, a właściwie będzie musiała tworzyć te plany dopiero w 2021 roku.

Podmioty tworzące PPK od 2021 roku

Chodzi tu o tzw. podmioty sektora finansów publicznych. Powyższe dzieje się na mocy dyspozycji art. 137 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem w przypadku tych podmiotów obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powstaje w dniu 1 stycznia 2021 roku. Natomiast umowę o prowadzenie PPK taki podmiot powinien zawrzeć najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 roku. W związku z powyższym kluczowe jest określenie jacy pracodawcy są przedmiotowymi podmiotami sektora finansów publicznych. Kwestię tę regulują przepisy ustawy o PPK, a precyzyjnie wskazany już art. 137 ustawy o PPK, który odsyła do art. 9 ustawy o finansach publicznych. Ten przepis zawiera natomiast 14 punktowy katalog podmiotów tworzących sektor finansów publicznych.

Katalog podmiotów sektora finansów publicznych

Co to za podmioty? W pierwszej kolejności ustawodawca wskazał, że sektor finansów publicznych tworzą organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały. Czyli przykładowo Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Sejmu, Ministerstwa, Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny. Dalej do sektora finansów publicznych należy zaliczyć wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiaty) oraz ich związki, a także związki metropolitalne i jednostki budżetowe, w tym samorządowe zakłady budżetowe. Ustawodawca uważa za sektor finansów publicznych także agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe fundusze celowe – np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą mogły tworzyć PPK później. A razem z nimi Narodowy Fundusz Zdrowia, a także samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Ustawodawca do sektora finansów publicznych zalicza także uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, a także państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

Zapowiada się gorąca druga połowa 2020 roku

Jak widać z powyższego wyliczenia katalog podmiotów sektora finansów publicznych jest dosyć szeroki i zgodnie z szacunkami obejmuje kilka milionów osób zatrudnionych. Powyższe wskazuje, że w drugiej połowie 2020 roku możemy się spodziewać ożywionej rywalizacji instytucji finansowych oferujących PPK właśnie o podmioty tego sektora.