Nie każdy mały podmiot może utworzyć PPK wcześniej niż w terminie wynikającym z ustawy

Od dnia 1 lipca 2019 roku ruszyła machina tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Początkowo znajdują one zastosowanie tylko do tych podmiotów, które na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniały co najmniej 250 osób. Dyspozycja art. 134 ust. 1 ustawy o PPK w miarę precyzyjnie określa termin, od którego stosuje się w stosunku do niego przepisy ustawy o PPK. W przypadku największych podmiotów jest to 1 lipca 2019 roku, a przypadku najmniejszych 1 stycznia 2021 roku.

Wyjątek dla podmiotów w grupach kapitałowych

Wyjątkiem od powyższej zasady jest przepis art. 134 ust. 4 ustawy o PPK, który stanowi, że podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej. Przepis ten oznacza w praktyce, że taki najmniejszy pracodawca w grupie kapitałowej może ruszyć z PPK razem z największym podmiotem, pod warunkiem jednak, że jest to grupa kapitałowa w rozumieniu przepisów o PPK.

Definicja grupy kapitałowej

Definicję grupy kapitałowej dla celów PPK zawiera art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o PPK, który stanowi, że przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629 i 2212). Z kolei ten ostatni przepis wskazuje, że przez grupę kapitałową rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi. Przepisy przewidują pięć przypadków definiujących jednostkę dominującą będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną. W szczególności jest to taka, która:

posiada bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, a także
będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej.
Kiedy można wcześniej

Możliwość tworzenia PPK przez dany podmiot w terminie wcześniejszym niż wynikających dla niego z przepisów art. 134 ust. 1 ustawy o PPK możliwa będzie tylko jeśli należy on do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W przypadku braku spełnienia wskazanych tam przesłanek taki podmiot nie może utworzyć PPK wcześniej niż w wynikającym dla niego z przepisów ustawy terminie. Jeśli taki nieuprawniony podmiot utworzy PPK wcześniej, to naraża się na negatywne konsekwencje prawne. Warto więc poczekać na swój czas w PPK.