Obowiązek prowadzenia PPK dla pracownika w praktyce

Pracodawca musi podpisać umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzech miesięcy od dnia jego zatrudnienia. Jak w praktyce wyglądać będzie realizacja obowiązku wynikającego z artykułu 16 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Od 1 lipca największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku), będą rozpocząć tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla swoich pracowników. Ich przygotowania do wprowadzenia programu powinny w najbliższych tygodniach nabrać tempa. To najwyższy czas przyjrzeć się przepisom nakładającym na pracodawców obowiązek założenia i prowadzenia planów kapitałowych w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Uczestnicy programu

Zgodnie z ustawą do programu zapisywani będą automatycznie wszyscy pracownicy między 18 a 54 rokiem życia, za których pracodawca odprowadza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. zarówno na umowie o pracę jak i umowie zlecenie), którzy nie złożą pracodawcy deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK. W systemie dobrowolnie oszczędzać mogą również osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia – nie zostaną jednak zapisane do PPK z automatu. Wystarczy jednak, że złożą do pracodawcy odpowiedni wniosek o wpisanie do planu.

Warto pamiętać, że z obowiązku utworzenia PPK zwolnione są tylko te firmy, które w dniu rozpoczęcia stosowania do nich przepisów ustawy o PPK, prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne. Warunkiem, jest partycypacja pracowników na poziomie minimum 25 proc., a składka musi wynosić co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia brutto.

Osoby już zatrudnione

Przed startem programu pracodawcy powinni przygotować listę zatrudnionych osób, które formalnie kwalifikują się do uczestnictwa w planie. Należy przede wszystkim, zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (art. 134 ust.2) okres zatrudnienia pracownika nie jest brany pod uwagę w dniu, od którego znajduje zastosowanie ustawa o PPK do danego podmiotu zatrudniającego.

W przypadku największych firm, oznacza to, że zapisanie do PPK osób zatrudnionych w firmie na dzień 1 lipca 2019 roku, nie jest uzależnione od upływu trzech miesięcy zatrudnienia w danym podmiocie. W praktyce oznacza to, że każdy kto kwalifikuje się do objęcia programem, zostanie automatycznie zapisany do PPK z dniem startu PPK w firmie.

Nowi pracownicy

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, kiedy w danej firmie funkcjonuje już Pracowniczy Plan Kapitałowy, a do zespołu dołączą nowe osoby. Każdy pracownik zatrudniony po terminie utworzenia PPK, rozumianego jako zawarcie umowy o prowadzenie PPK, zostanie objęty planem dopiero po upływie 3 miesięcy zatrudnienia w danym podmiocie. Może się więc zdarzyć tak, że osoba, która dołączy do firmy 2 lipca 2019 roku, a wcześniej w tej firmie nie pracowała, do PPK będzie mogła być zapisana dopiero od listopada 2019 roku, tymczasem osoba zatrudniona dzień wcześniej 1 lipca 2019 roku stanie się uczestnikiem PPK od razu z dniem zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK.

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (art. 16 ust. 2) okres zatrudnienia oblicza się na podstawie ostatnich 12 miesięcy, które miały miejsce w danej firmie, a także zatrudnienie w innych podmiotach, jeżeli na mocy przepisów, podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot, który poprzednio zatrudniał daną osobę.