Ostatnia prosta do PPK, kogo zapisać i kiedy?

Już od 1 lipca 2019 r. w stosunku do największych firm znajdą zastosowanie przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wiąże się to nie tylko z kosztami, jakie będą musieli ponieść pracodawcy, ale także z szeregiem ważnych obowiązków formalnych. Za ich niedopełnienie mogą grozić poważne kary. W pierwszej kolejności firma musi określić, czy w ogóle powinna rozpocząć wdrażanie PPK oraz kogo zapisać do programu.

Od kiedy pracodawca ma obowiązek utworzyć PPK?

Ustawa wprowadza stopniowe włączanie kolejnych podmiotów do PPK. Od 1 lipca br. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności będą to firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Stan zatrudnienia ustalony musi zostać na dzień 31 grudnia 2018 r. Następnie co pół roku obowiązek dotyczyć będzie coraz mniejszych podmiotów. Od stycznia 2021 r. obejmie najmniejsze firmy i jednostki sektora finansów publicznych. Jednak dane przedsiębiorstwo nie musi czekać na określony termin. Jeśli należy do jednej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), może przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największą – pod względem zatrudnienia – spółkę z grupy. Należy pamiętać jednak, że liczba zatrudnionych nie sumuje się w ramach takiej grupy.

Są też wyjątki od obowiązku utworzenia PPK. Firma nie musi tworzyć PPK, jeśli zatrudnia do 10 osób i wszystkie złożą deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie; przedsiębiorca w momencie objęcia go przepisami ustawy prowadzi Pracowniczy Plan Emerytalny (PPE) w ramach którego opłaca składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia brutto dla przynajmniej 25 proc. zatrudnionych; oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, które zatrudniają inna osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą.

Których pracowników zapisać do PPK

Ustawa bardzo dokładnie wylicza, kogo należy zapisać do PPK. Mimo, że uczestnictwo w programie jest dobrowolne, to pracodawca musi dokonać automatycznego zapisu wszystkich osób pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Do programu zapisane muszą zostać też osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia, które złożą pracodawcy deklarację o chęci uczestnictwa w PPK (podmiot zatrudniający musi poinformować takie osoby o możliwości przystąpienia do PPK).

Zapisani muszą być pracownicy podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu w Polsce (w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (na podstawie Kodeksu Pracy), poza osobami przebywającymi na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla (szczegółowo opisanych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego) oraz młodocianymi w rozumieniu Kodeksu pracy.

Dodatkowo zapisane muszą być osoby fizyczne które ukończyły 18. rok życia (podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu):

wykonują pracę nakładczą;
są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych (osoby zdefiniowane w przepisach prawa spółdzielczego);
wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
są członkami rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.
Automatyczny zapis wymaga przeprowadzenia selekcji

W momencie wejścia dla danej firmy obowiązku prowadzenia PPK, powinna ona automatycznie zapisać do programu osoby, które spełniają wskazane kryteria. Jednak musi także wziąć pod uwagę staż pracy. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia, osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie łącznie przez co najmniej 3 miesiące. Oznacza to, że jeśli dana osoba nie ma jeszcze wymaganego stażu w firmie, nie zostanie zapisana do PPK. Szczegółowo opisaliśmy to w artykule Obowiązek prowadzenia PPK dla pracownika w praktyce.

Co z pracownikiem, który zrezygnował z PPK zanim ono powstało

Pracodawca musi też pamiętać, że każdy może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w PPK. Przepisy ustawy zaczną mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2019 r. (dla największych firm). Oznacza to, że już od tego dnia pracownik może złożyć pracodawcy odpowiednią deklarację. Tymczasem pracodawca nie wybierze jeszcze nawet instytucji finansowej z którą w imieniu swoich pracowników zawrze umowy o prowadzenie PPK. Tak więc osoby, które złożą deklaracje o rezygnacji z PPK przed wyborem przez pracodawcę instytucji finansowej, w ogóle do PPK nie zostaną zapisane. Ustawa wskazuje, jednakże, że takie osoby powinny zostać zgłoszone do instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK z adnotacją, że złożyły deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Trzeba jednak pamiętać, że automatyczny zapis podlega odnowieniu co 4 lata i wówczas pracodawca będzie miał obowiązek ponownego zapisania takich osób, jeśli nie złożą one ponownie rezygnacji z uczestnictwa w programie.