Pierwsze koty za płoty, czyli doświadczenia z pierwszej kohorty PPK

25 października to ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, do dzisiaj każdy podmiot zatrudniający co najmniej 250 osób (wg stanu na 31.12.2018 roku) musiał wybrać instytucję finansową, która umożliwi oszczędzanie pracownikom. Można zatem śmiało powiedzieć, że dzisiaj największe firmy wdrożyły już nowy benefit jakim jest Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Na pierwszy ogień największe firmy – dobre praktyki

Ustawodawca postanowił rozłożyć wdrożenie PPK na etapy. Jako pierwsi do PPK wchodzą pracownicy największych firm, a kolejni będą stopniowo rozpoczynali oszczędzanie w ramach nowego systemu. Doświadczenia z wdrożenia PPK w firmach oraz praktyka działań komunikacyjnych może przełożyć się na mniejsze przedsiębiorstwa. Warto wobec tego zauważyć, że sprawdzającym się rozwiązaniem są materiały komunikacyjne przekazywane pracownikom, które w kompleksowy sposób przedstawiają system oraz zawierają komplet dokumentów. Dobrą praktyką stały się także szkolenia dla pracowników HR obsługujących PPK oraz spotkania z pracownikami, podczas których można zadawać przedstawicielom instytucji finansowych pytania dotyczące zasad oszczędzania.

Program kadrowo-płacowy do zmiany

Wielu pracodawców zastanawiało przy wdrożeniu PPK jak zmodyfikować swoje oprogramowanie kadrowo-płacowe, aby uwzględniało nowe wyzwania związane z obsługą planów kapitałowych. W praktyce okazuje się, że instytucje finansowe wspierają pracodawców w przygotowaniu do obsługi PPK oraz przygotowały narzędzia ułatwiające rozliczanie wpłat. Należy jednak pamiętać, że zagadnienie to jest indywidualną sprawą każdego pracodawcy i należy odpowiednio przygotować się w zależności od posiadanych zasobów i nowych obowiązków.

Związkowy jednym głosem w PPK?

Znaczna część działań na etapie wdrożenia PPK wiązała się z relacjami z przedstawicielami pracowników. W niektórych firmach przeprowadzono wybory reprezentacji osób zatrudnionych umocowanej do wyboru instytucji finansowej. U innych pracodawców trwały burzliwe negocjacje i rozmowy ze związkami zawodowymi dotyczące kryteriów wyboru instytucji finansowej. Z całą pewnością nie wszystkim zatrudniającym udało się osiągnąć porozumienie z przedstawicielami pracowników w sprawie wyboru instytucji finansowej. Stąd warto zwrócić uwagę, aby w przypadku mniejszych firm oraz jednostek sektora finansów publicznych odpowiednio zaplanować i przeprowadzić konsultacje.

Kto nie wdrożył PPK chociaż musiał – konsekwencje

Warto jednocześnie przypomnieć, że nieterminowe wdrożenie PPK wiąże się z sankcją w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń za poprzedni rok działania przedsiębiorstwa. Oznacza to, że już samo przekroczenie wskazanych terminów wypełnia przesłane otrzymania kary. O ile w pierwszej grupie podmiotów spodziewanym jest, że wszystkie firmy terminowo wywiążą się z nowych obowiązków o tyle w kolejnych kohortach z pewnością ryzyko pojawienia się kar będzie większe. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK nie ma możliwości przedłużenia terminu, czy też jego odroczenia. Dlatego kluczowym jest aby odpowiednio ustalić liczbę osób zatrudnianych oraz wdrożyć PPK w danym podmiocie.

Kolejne firmy będą wdrażać PPK

Pierwszy etap reformy polegającej na wprowadzeniu PPK jako rozwiązania powszechnego za nami. Jednak już od 1 stycznia 2020 roku przepisy ustawy o PPK będą miały zastosowanie do średnich firm. Każdy podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 roku będzie miał obowiązek wdrożyć do 24 kwietnia 2020 roku plan kapitałowy w swojej firmie. Z kolei do 11 maja 2020 roku do PPK zapisane zostaną osoby zatrudnione w tych firmach.

Zrzut ekranu 2019-10-25 o 14.49.23.png
Powszechność PPK

Oprócz zasady dobrowolności uczestnictwa PPK, ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek wdrożenia PPK dla każdego podmiotu, chociażby zatrudniał tylko jedną osobę. Oznacza to, że już w 2021 roku co do zasady każdy pracodawca będzie posiadał program dodatkowego oszczędzania z przeznaczeniem po 60 roku życia.