Pierwsze spostrzeżenia co do poziomu partycypacji w PPK

Z dniem 12 listopada 2019 roku minął termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające, które na dzień 31 grudnia 2018 roku liczyły co najmniej 250 osób zatrudnionych. Takich podmiotów w Polsce było około 4 tysięcy. Zawarcie umów o prowadzenie PPK, do których obligatoryjnymi załącznikami były listy osób zatrudnionych, rozpoczęło nowy etap funkcjonowania PPK w praktyce. Za chwilę zobaczymy pierwsze naliczenia wpłat do PPK. Ale warto wiedzieć, z jakim odzewem, z jaką popularnością wśród osób zatrudnianych u największych pracodawców spotkał się projekt PPK. To już można zacząć badać poziom partycypacji pracowników w PPK.

Statystyka na podstawie deklaracji pracodawców

Działając imieniu Wojewódka i Wspólnicy oraz Instytutu Emerytalnego poprosiliśmy w ostatnich dniach naszych Klientów oraz zaprzyjaźnione podmioty o przekazanie nam danych liczbowych na temat poziomu partycypacji w utworzonych przez nich PPK. Na podstawie tych danych można spróbować sformułować kilka spostrzeżeń dotyczących pierwszej transzy w ramach PPK. Oczywiście trzeba zastrzec, że próba badawcza była ograniczona, jak też przekazane dane nie były weryfikowane w żadnym trzecim źródle. Opieraliśmy się wyłącznie na tych informacjach, jakie otrzymaliśmy. Posiadając wiedzę na temat poszczególnych podmiotów, które udostępniły dane, można jednak stwierdzić, że jest to grupa reprezentatywna i bardzo zróżnicowana pod wieloma względami. Są w niej tak podmioty prywatne, jak też państwowe. Kapitał tak polski, jak też zagraniczny, są też spółki notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Badana grupa obejmuje znacząco więcej niż 1% populacji wszystkich pracodawców, którzy utworzyli już PPK, można więc, ze wszelkimi zastrzeżeniami mówić o pewnej reprezentatywności. Zastrzegamy jednak cały czas, że to tylko badanie na grupie, a nie statystyka całego rynku.

Średni rzeczywisty poziom partycypacji – około 40%

Dokonane przez nas zestawienie rzeczywistych danych pokazuje, że poziom partycypacji w PPK, liczony jako stosunek liczby uczestników PPK (osób zapisanych do PPK w postaci załącznika do umowy o prowadzenie PPK) do liczby wszystkich osób zatrudnionych przez dany podmiot zatrudniający, jest bardzo zróżnicowany. Skrajne przypadki z badanej grupy to 6% oraz 95% poziomu partycypacji. Z tym należy podkreślić, że te skrajne przypadki to zwykle stosunkowo mniejsze podmioty. Natomiast w przypadku przytłaczającej większość podmiotów poziom partycypacji oscyluje między 10% a 70%, z dominantą w przedziale od 20% do 50%. Powyższe oznacza, że w zależności od sposobu liczenia średni rzeczywisty poziom partycypacji w PPK na podstawie badanej grupy mieści się w przedziale między 39% a 42%. Można więc twierdzić, że poziom partycypacji w PPK na początku oszczędzania w przypadku podmiotów zatrudniający z I transzy może oscylować wokół 40%.

Uczestnicy z umów o pracę vs uczestnicy z umów zlecenia

Zebrane dane pozwalają nam także na stwierdzenie, że poziom partycypacji w PPK w przypadku zleceniobiorców jest z reguły znacząco niższy w danych podmiotach zatrudniających niż poziom partycypacji osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w tych samych firmach. Innymi słowy tam, gdzie więcej zleceniobiorców, poziom partycypacji będzie niższy. Takiej sytuacji spodziewaliśmy się na podstawie deklaracji pracowników oraz zleceniobiorców z bezpośrednich spotkań. Natomiast mierzalne wyniki badania pokazują, że się w tym przypadku nie myliliśmy.

Czy wielkość pracodawcy ma znaczenie

W badanej grupie większość podmiotów stanowiły te firmy, które zatrudniały na dzień 31 grudnia 2018 roku co najmniej 250 osób. Ale w niektórych przypadkach, gdzie podmioty zatrudniające wchodziły w skład jednej grupy kapitałowej, otrzymaliśmy także dane o partycypacji wśród mniejszych pracodawców, to jest liczących mniej niż 250 osób zatrudnionych. W tej podgrupie poziom partycypacji oscyluje między 20% a 90%. Na dzień dzisiejszy brak jest więc podstaw do stwierdzenia, że wielkość pracodawcy mierzoną liczbą osób zatrudnionych ma wpływ na poziom partycypacji w PPK.

Inne czynniki mające wpływ na poziom partycypacji w PPK

Analizując otrzymane dane staraliśmy się także próbować wychwycić inne czynniki, które mogły mieć wpływ na poziom partycypacji. Pierwszym takim czynnikiem był fakt działania w danym podmiocie zatrudniającym związków zawodowych. U tutaj ciekawa konstatacja – w tej podgrupie podmiotów poziom partycypacji w PPK jest wyższy i oscyluje w przedziale między 29% a 69%, ze średnią na poziomie 45% partycypacji. Natomiast nie identyfikujemy korelacji między wielkością pracodawcy liczoną w osobach zatrudnionych a poziomem uczestnictwa. Tak samo w przypadku największych badanych podmiotów zatrudniających (po ponad kilka tysięcy pracowników), jak też podmiotów zatrudniających po kilkaset osób poziomy partycypacji są podobnie zróżnicowane.

Podmiot zarządzający PPK a poziom partycypacji

W świetle faktu, że produkt PPK oferuje obecnie 20 podmiotów zarządzający funduszami zdefiniowanej daty, pokusiliśmy się o sprawdzenie, czy poziomy partycypacji różnią się między poszczególnymi zarządzającym w badanej grupie. W tym zakresie w badane podmioty zatrudniające wybrały PPK oferowane przez 7 z 20 podmiotów zarządzających, z tym zastrzeżeniem, że są to te TFI oraz PTE, które deklarują największą liczbą zawartych umów o zarządzanie PPK (każdy po co najmniej 100 umów). Średni poziom partycypacji w tych PPK w poszczególnych podmiotach zarządzających wacha się od 24% do 57%. Nie widzimy na dzień dzisiejszy jednoznacznej korelacji między np. proweniencją kapitału zakładowego podmiotu zarządzającego, a poziomem partycypacji w PPK

Podsumowanie

Pierwsze przeprowadzone badanie poziomu partycypacji w ramach PPK oparte na rzeczywistych danych przedstawionych przez pracodawców wskazuje, że średni poziom partycypacji w PPK w podmiotach I transzy wynosi około 40%. Jest on większy tam, gdzie działają związki zawodowe, a mniejszy tam, gdzie jest znacząca grupa zleceniobiorców wśród osób zatrudnionych. Natomiast dla poziomu partycypacji w PPK pozostają bez znaczenia takie czynniki jak wielkość pracodawcy czy podmiot zarządzający PPK.