Po pięćdziesiątce też warto

Pracownicze Plany Kapitałowe powstały z myślą o przyszłych emerytach. Ustawa o PPK stanowi, że osoby w wieku 18-54 lat po spełnieniu warunku stażu pracy i posiadaniu tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zostaną zapisane do PPK przez pracodawcę automatycznie. Osoby w wieku 55-70 lat powinny złożyć natomiast pisemną dyspozycję swojej woli. Program PPK nie dotyczy osób, które skończyły 70 lat.

Art. 15 ustawy o PPK mówi, że jednym z obowiązków zakładu pracy jest poinformowanie pracowników w przedziale wiekowym 55 – 70 lat o możliwości przystąpienia do pracowniczych planów kapitałowych. Zainteresowane osoby swoją wolę powinny wyrazić pisemnie, korzystając z wniosku udostępnionego przez pracodawcę. Jedynym warunkiem do spełnienia, jest przepracowanie min. łącznie 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę, bądź zlecenia, od których pracodawca opłacał składki emerytalno-rentowe. Okres 3 miesięcy, może być sumą przepracowanych miesięcy, w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do PPK.

Te same zasady

Zasady funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych są zbieżne dla uczestników, którzy przystąpili do programu automatycznie i tych, którzy złożyli taki wniosek. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe z własnych środków. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK mogą także zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2 proc. wynagrodzenia, zaś ta finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5 proc. Dopłaty państwa wynoszą: 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej oraz 240 zł regularnie za każdy rok uczestnictwa w programie pod warunkiem, że na rachunek uczestnika PPK w danym roku zostanie wpłacona określona kwota.

Wszelkie bonusy na wyciągnięcie ręki

Owszem, im dłużej uczestnik partycypuje w programie tym większa finalna wartość zgromadzonych środków. Nie oznacza to jednak, że pięcioletni horyzont oszczędnościowy jest nic nie warty. Osoba przystępująca do programu PPK po osiągnięciu 55 roku życia, już od pierwszego dnia oszczędzania korzysta ze wszystkich benefitów wynikających z ustawy – tj. jest pełnoprawnym właścicielem wszelkich dopłat z państwa, a także jest zwolniona z obowiązku uiszczania 19 proc. podatku od zysków kapitałowych. Warunkiem jest jednakże dokonanie wypłaty tych środków dopiero po osiągnięciu 60. roku życia.

Symulacja dokonana na kalkulatorze dostępnym na stronie ppk.info obrazuje jakimi oszczędnościami możemy dysponować już po kilku latach partycypacji w PPK. Gdyby dziś, 55 letni pracownik, zarabiający 5 tys. brutto, zdecydował się na uczestnictwo w PPK, po 5 latach oszczędzania w programie do dyspozycji miałby jednorazową kwotę w wysokości 13.062 zł, przy własnym zaangażowaniu na poziomie 6.245 zł. Z uczestnictwa w programie można korzystać także po 70 roku życia, oczywiście pod warunkiem że pozostaje się czynnym zawodowo, a praca wykonywana jest na podstawie umowy, od której pracodawca odprowadza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oszczędności już po 15 latach od wejścia do programu mogą wzrosnąć do 46.924 zł (przy własnym zaangażowaniu 20.752 zł).

Do czasu osiągnięcia 60 roku życia, w dowolnym momencie można skorzystać z instytucji zwrotu środków, wynikającej z art. 105 ustawy o PPK. Wówczas uczestnik otrzyma przelew pomniejszony o wpłaty państwa, 30% części uiszczanej przez pracodawcę, oraz z potrąceniem podatku od zysków kapitałowych. Korzystając z tej formuły, uczestnik do 70 roku życia, może wrócić do oszczędzania w PPK. Jednak po osiągnięciu 60 roku życia i skorzystaniu z opcji wypłaty środków wynikającej z art. 97 ustawy o PPK, czy to w wersji jednorazowego przelewu, czy też w podziale na 25 proc. plus raty, uczestnik nie może na nowo zapisać się do programu. Nawet jeśli, pozostaje osobą czynną zawodowo.

Aktualni renciści i emeryci

Pracujący emeryci i renciści również mają prawo do partycypacji w programie. Zgodnie z przepisami prawa, warunkiem uzyskiwania wpłat do PPK jest otrzymywanie wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. Należy przy tym pamiętać, że kwoty wpłat finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią przychód uczestnika ze stosunku pracy, a więc zwiększają miesięczny przychód emeryta. Wpłaty dokonywane ze środków publicznych są zaś zwolnione z opodatkowania, a więc nie wpływają na wzrost miesięcznego przychodu.

Emeryci i renciści, którzy skorzystali już z wypłaty środków z PPK w rozumieniu art. 97 ustawy o PPK, nie mogą już wrócić do tej formy oszczędzania.