Podatki w ramach PPK

Pracownicze plany kapitałowe oparte są o koncepcję współtworzenia. W gromadzenie dodatkowych środków na zapewnienie bezpiecznej finansowo przyszłej emerytury w ramach programu zaangażowani są pracownicy, pracodawcy oraz Fundusz Pracy. To ile odłożymy, zależy od nas. Jaką część z tej kwoty zabierze nam fiskus?

Proste reguły podatkowe

Pracownik, który powierzy swoje środki instytucjom finansowym, mogącym oferować zarządzanie aktywami gromadzonymi w ramach PPK, będzie mógł swobodnie użytkować zgromadzoną na własnym rachunku kwotę po skończeniu 60. roku życia. Mechanizm opodatkowania przyjęty w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych reguluje wszystkie przypadki opodatkowania zgromadzonych oszczędności na prywatnym koncie PPK na różnych jego etapach. Uczestnik programu będzie miał możliwość do wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków. Będzie się to jednak niekiedy wiązało z koniecznością zapłaty obowiązkowego podatku.

Podatek od comiesięcznych wpłat do rejestru

Wpłaty dokonywane przez pracodawców na konto PPK stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy. Wiąże się to z tym, że pracodawca jako płatnik zobligowany jest do naliczenia oraz pobrania od nich kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Koszty pracodawcy związane z prowadzonym PPK stanowić będą dla niego koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego. Natomiast comiesięczne wpłaty pracownika z tytułu uczestnictwa w PPK pochodzą z jego wynagrodzenia netto, co oznacza, że kwota została ta już wcześniej pomniejszona o należyty podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Warto pamiętać, że do przychodu pracownika nie jest wliczana opłata powitalna, ani dopłaty roczne finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Gromadzenie środków na prywatnym koncie PPK

Uczestnik decydujący się na transfer zgromadzonych środków do innego rejestru, czyli na zmianę dotychczasowej instytucji finansowej inwestującej jego pieniądze, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ma to na celu zachęcenie pracownika do niewypłacania oszczędności przed ukończeniem 60 roku życia. Nieopodatkowane są również wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK na rzecz uczestników do tego uprawnionych po śmierci bliskiej osoby, przykładowo małżonka czy małżonki.

Ponadto, pracownik posiada możliwość jednorazowej, nieopodatkowanej wypłaty do 25 proc. środków zgromadzonych w ramach w PPK w przypadku poważnego zachorowania. Powyższe pozwoli uczestnikowi programu na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z procesem leczenia. Wypłata do 100 proc. środków z konta PPK jest również możliwa – w przypadku chęci pokrycia kosztów kupna mieszkania (w tym wkładu własnego do kredytu hipotecznego). Jednak w takim wypadku uczestnik jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych środków w ciągu 15 lat. Jeśli tego nie zrobi, będzie zmuszony do zapłacenia podatku dochodowego od zysku w wysokości 19 proc. w zakresie, w jakim nie dokonał zwrotu wypłaconych środków.

Opodatkowanie wypłat

Wypłata w ratach po ukończeniu 60 roku życia: to standardowa opcja wycofania kapitału zgromadzonego w PPK – uczestnik programu będzie mógł wypłacić 25 proc. zgromadzonej kwoty od razu, a pozostałe 75 proc. w co najmniej 120 ratach przez 10 lat. Decydując się na taką formę wypłaty oszczędności, nie zapłaci zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19 proc. od dochodu uzyskanego z PPK. Co więcej dzięki temu pracownik zyska dostęp do zgromadzonych przez siebie pieniędzy przez dłuższy okres przebywania na emeryturze. Rozwiązanie to ma zniechęcić uczestników PPK do dokonania wypłaty w mniejszej liczbie rat. Pracownik posiada możliwość jednorazowej wypłaty 100 proc. zgromadzonych środków, ale musi liczyć się z tym, że wypłacone zyski zostaną objęte należnym podatkiem.

Warto nadmienić, że środki ze spadków i darowizn zgromadzonych na koncie uczestnika PPK również nie będą opodatkowane. Co więcej, podlegają one dziedziczeniu.

Decyzja uczestnika PPK

Trójstronna umowa PPK, którą w istocie zawierają ze sobą pracownicy, pracodawcy i instytucje finansowe ma zachęcić pracowników do systematycznego odkładania pieniędzy na przyszłość. Zwolnienie ich od zapłaty podatku od dochodów kapitałowych to jeden z elementów, który działa na ich korzyść i może bezpośrednio przełożyć się na bezpieczną emeryturę. Każdy z osobna zadecyduje czy warto zrezygnować z części bieżącej konsumpcji na rzecz konsumpcji w przyszłości.