PPK nakłada obowiązki także na prowadzących PPE

W latach 2018-2019 kilkuset pracodawców, częściowo na fali pozyskiwania coraz to nowej wiedzy o systemie pracowniczych planów kapitałowych (PPK), zdecydowało się utworzyć pracownicze programy emerytalne (PPE). Jak się jednakże okazuje, nie do końca tym działaniem uniknęli jakiegokolwiek kontaktu z systemem PPK. Teraz mogą się spodziewać otrzymania w najbliższych miesiącach wezwania z Polskiego Funduszu Rozwoju do złożenia pewnego oświadczenia.

Dla największych pracodawców pociąg PPK ruszył

W dniu 25 października 2019 roku upłynął ostateczny termin wynikający z przepisów ustawy
o PPK na zawarcie umowy o zarządzanie w ramach pracowniczego planu kapitałowego dla podmiotów zatrudniających, które na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniały co najmniej 250 osób zatrudnionych w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. Terminowe zawarcie takiej umowy o zarządzanie PPK było obowiązkiem każdego podmiotu zatrudniającego, chyba że był on zwolniony z obowiązku tworzenia PPK w związku z prowadzonym przez niego PPE. Żeby to zwolnienie na podstawie prowadzenia PPE zadziałało, to w przedmiotowym PPE musiała być w czerwcu 2019 roku opłacana przez pracodawcę składka podstawowa w wysokości co najmniej 3,5%, a uczestniczyć w nim musiało co najmniej 25% osób zatrudnionych u danego pracodawcy.

Warunki utrzymania zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK

Jednakże samym warunkiem utrzymania przez danego pracodawcę posiadanego zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK, jest to, aby do przedmiotowego PPE prowadzonego przez tego pracodawcę była cały czas opłacana składka podstawowa (finansowana przez pracodawcę) w wysokości nie mniejszej niż 3,5% wynagrodzenia uczestników PPE (odpowiednie postanowienie musi się znajdować w treści umowy zakładowej składającej się na PPE), a ponadto w danym PPE uczestniczyć winno cały czas co najmniej 25% osób zatrudnionych u tego pracodawcy. Jeśli któraś z powyższych przesłanek przestanie być spełniana, to po stronie takiego pracodawcy powstanie obowiązek utworzenia PPK. Mimo, że ustawa nie zakreśla żadnego terminu, należy przyjąć, że taki pracodawca powinien utworzyć PPK niezwłocznie.

Obowiązek informacyjny po stronie Pracodawcy prowadzącego PPE

Celem zapewnienia kompletności systemu dodatkowego oszczędzania, w ustawie o PPK wprowadzono mechanizmy stymulujące konieczność prowadzenia przez pracodawcę co najmniej jednej z instytucji z pary PPE-PPK. W praktyce domyślną opcją jest obecnie PPK, ale te podmioty, które zdążą w odpowiednim dla nich czasie uruchomić PPE o określonych (wskazanych powyżej) parametrach, nie będą musiały tworzyć PPK. Można też prowadzić równolegle dwa świadczenia. Jednym z narzędzi zapewnienia kompletności systemu jest przyznane Polskiemu Funduszowi Rozwoju na mocy art. 8 ust. 5a i 5b ustawy o PPK prawo wystąpienia do pracodawcy, który nie prowadzi PPK z uwagi na posiadane zwolnienie, z wezwaniem do złożenia oświadczenia o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE, a także procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE. Obowiązek taki powstanie wyłącznie na skutek ewentualnego wezwania otrzymanego przez pracodawcę od PFR. Natomiast brak jest podstaw do samodzielnego działania przez pracodawcę bez otrzymania stosownego wezwania. Mimo, że przepisy ustawy o PPK nie zakreślają jakiegoś szczególnego terminu na wykonanie takiego wezwania przez pracodawcę, to rekomendacją jest wykonanie tego wezwania bez zbędnej zwłoki, to jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Podobnie, mimo że ustawodawca nie przewidział w przepisach sankcji z tytułu braku przekazania czy nieterminowego przekazania przedmiotowego oświadczenia, nie ulega żadnej wątpliwości, że pracodawca do takiego wezwania powinien się zastosować.

Treść oświadczenia pracodawcy prowadzącego PPE

Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej sztywnej formy czy treści przedmiotowego oświadczenia, poza tym, że powinno ono zawierać oświadczenie pracodawcy, że prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych, wskazanie wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych oraz wskazanie procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w pracowniczym programie emerytalnym.

Stan prawny na 28 października 2019 roku.