PPK. Po osiągnięciu 60. roku życia opłaca się zachorować

Wraz ze startem systemu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) coraz bardziej prawdopodobne staje się, że uczestnicy PPK będą korzystali ze wszystkich możliwości wypłacenia środków z PPK, jakie dał im polski ustawodawca. Analiza przepisów ustawy o PPK wskazuje, że dosyć popularnym rozwiązaniem może być połączenie dwóch instytucji: wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia oraz wypłaty w przypadku poważnego zachorowania. Czy i komu się to będzie opłacało?

Wypłata po 60. roku życia

Nie zanudzając w tym miejscu czytelników szczegółowymi zasadami regulującymi wypłatę środków z PPK, warto przypomnieć, że instytucja wypłaty po 60. roku życia została uregulowana w treści art. 99 ustawy o PPK i jest w założeniu ustawodawcy podstawowym, a więc najważniejszym sposobem wycofania środków z PPK. Konstrukcja ta zakłada, że po osiągnięciu wieku lat 60, uczestnik PPK może jednorazowo wypłacić bez ponoszenia żadnych kosztów danin publicznoprawnych 25% środków zgromadzonych w ramach PPK na jego rachunku. Pozostałe 75% może zostać wypłacone przez niego w ratach, z tym zastrzeżeniem, że jeśli liczba miesięcznych rat będzie wynosiła co najmniej 120, to także wypłacane kwoty nie będą w żaden sposób opodatkowane. Można się spodziewać, że ta instytucja będzie najczęstszą formą wycofywania środków z PPK. Uczestnik PPK musi pamiętać, że rozpoczęcie wypłaty środków w tym trybie powoduje zaprzestanie naliczania nowych wpłat do danego PPK, a także brak możliwości otrzymania dopłat rocznych do PPK ze strony Funduszu Pracy.

Wypłata w przypadku poważnego zachorowania

Drugą wartą zwrócenia uwagi instytucją w PPK jest wypłata w przypadku tzw. poważnego zachorowania, która została uregulowana w treści art. 101 ustawy o PPK. Przepis ten stanowi, że w przypadku zaistnienia przesłanek w nim wskazanych (wystąpienie jednej ze wskazanych chorób lub niepełnosprawności u uczestnika PPK lub jego najbliższej rodzony) możliwe jest dokonanie w każdym czasie wypłaty 25% środków zgromadzonych na rachunku tego uczestnika PPK bez jakichkolwiek potrąceń w zakresie danin publiczno-prawnych. Uczestnik PPK musi właściwie jedynie złożyć odpowiedni dokument do instytucji finansowej, by po maksymalnie 14 dniach otrzymać przelewem na swoje konto ¼ jego środków zgromadzonych w ramach PPK.

Zakres czasowy możliwości skorzystania z wypłaty w przypadku poważnego zachorowania

W treści przepisów ustawy o PPK ustawodawca nie uregulował w żaden sposób, aby przedmiotowe uprawnienie uczestnika PPK do skorzystania z instytucji wypłaty transferowej było uzależnione od spełniania jakichś innych przesłanek. Mimo powyższego rządowy portal www.mojeppk.pl promujący system PPK na swoich stronach zawierających porady w zakresie PPK, jeszcze jesienią 2019 roku na pytanie „Czy jeśli uczestnik albo członek jego rodziny rozchoruje się w trakcie dokonywania wypłat po 60 roku życia, to czy można dokonać wypłaty 25% środków w związku z poważnym zachorowaniem?” zamieścił odpowiedź o następującej treści „Nie można dokonać wypłaty w związku z poważnym zachorowaniem, jeśli rozpoczęta została wypłata po 60. roku życia, ponieważ ten rodzaj wypłaty może być realizowany wyłącznie do 60. roku życia.” (pytanie 20, w części VI. Dysonowanie środkami w ramach PPK str. 66).

Nieoczekiwania zmiana interpretacji

Natomiast w najnowszym opracowaniu tego samego portalu, już z grudnia 2019 roku, znajdujemy nową zmodyfikowaną już odpowiedź na to samo pytanie. Jej lektura wskazuje, że stanowisko zmieniło się o 180 stopni. Obecnie znajdujemy bowiem zmodyfikowane pytanie 20 w części VI Dysponowanie środkami w ramach PPK (str. 86) o treści „Czy po ukończeniu 60. roku życia można dokonać wypłaty środków z PPK w razie poważnego zachorowania?”. Na powyższe pytanie zostaje udzielona następująca odpowiedź „Należy uznać, że wiek uczestnika nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z wypłaty środków zgromadzonych w PPK na podstawie art. 101 ustawy o PPK w razie poważnego zachorowania. To oznacza, że również uczestnik PPK, który ukończył 60. rok życia może dokonać wypłaty środków z PPK w razie poważnego zachorowania. Również rozpoczęcie wypłaty środków po ukończeniu 60. roku życia pozwala na skorzystanie z wypłaty środków zgromadzonych w PPK na podstawie art. 101 ustawy o PPK w razie poważnego zachorowania.”

Jak jest naprawdę

Niezależnie przeprowadzona analiza przepisów ustawy o PPK, a także ugruntowane już stanowisko doktryny potwierdzają, że najnowsza interpretacja jest prawidłowa. Nie może bowiem ulegać wątpliwości, że ustawodawca nie ogranicza uczestników PPK w zakresie możliwości skorzystania z wypłaty w przypadku poważnego zachorowania od wieku uczestnika PPK. Oznacza to, że skorzystanie z przedmiotowej instytucji jest możliwe tak na etapie akumulacji środków w PPK (przed osiągnięciem 60. roku życia), jak też na etapie wycofywania środków z PPK, czyli po osiągnięciu przez uczestnika PPK wiek lat 60. Oznacza to, że jeśli osoba, która dokonana wypłaty środków z PPK na podstawie art. 99 ustawy (pierwsza wypłata 25%, a następnie w co najmniej 120 miesięcznych ratach pozostałe 75%), to może ona złożyć instytucji finansowej w każdym czasie swojej instytucji finansowej wniosek o wypłatę kolejnych 25% (oczywiście jeśli są spełnione przesłanki ustawowe poważnego zachorowania). W takim przypadku instytucja finansowa musi wykonać taką dyspozycję. Z tym, że za rządowym portalem warto wskazać, że „Spowoduje to jednak konieczność ponownego ustalenia wysokości rat wypłaty realizowanej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1) ustawy o PPK”. Czyli w tłumaczeniu na zrozumiały język oznacza konieczność ustalenia na nowo wysokości przedmiotowych 120 rat.

Poważne zachorowanie zmiana interpretacji PFR 15122019

Stan prawny na 15 grudnia 2019 roku.