Pracodawco zadbaj o oszczędności swoich pracowników!

Wdrożenie Pracowniczego Planu Kapitałowego wiąże się z obowiązkami po stronie podmiotu zatrudniającego, a także koniecznością poniesienia kosztów funkcjonowania PPK. Uczestnik PPK przekazując 2% swojego wynagrodzenia do planu kapitałowego powinien być przekonany, że w ten sposób buduje swoje oszczędności i dba o bezpieczeństwo finansowe swojej rodziny.

W celu rzetelnego poinformowania osób zatrudnionych o zasadach funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych podmiot zatrudniający ma prawo jeszcze przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK dla danego pracownika poinformować go o warunkach uczestnictwa w PPK. Informacja ta może odbywać się w dowolnej formie, przy zachowaniu zasady nie nakłaniania do rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Podmiot zatrudniający ma prawo przekazywać informację o obowiązkach podmiotu zatrudniającego, a także obowiązkach i uprawnienia osób zatrudnionych wiążących się z uczestnictwem w PPK. Ustawodawca nałożył także obowiązek na pracodawców poinformowania wszystkich uczestników w wieku 55-70 lat o możliwości oszczędzania w PPK, a także o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej, czy po spełnieniu warunków do obniżenia wysokości wpłaty podstawowej do PPK.

Należy także podkreślić, że obowiązkiem instytucji finansowej, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK, jest poinformowanie osób zatrudnionych o warunkach uczestnictwa w PPK. Informacja ta powinna zawierać postanowienia dotyczące możliwości konwersji i zamiany funduszu zdefiniowanej daty, a także możliwości skorzystania ze środków. Ponadto uczestnik powinien zostać poinformowany przez instytucję finansową w jaki sposób będzie mógł się dowiedzieć ile środków zgromadził na rachunku PPK.

Wobec powyższego istotnym elementem działań podmiotów zatrudniających powinna być działalność informacyjna oraz edukacja finansowa rzetelnie obrazująca zalety i wyzwania funkcjonowania PPK. Ze względu na specyfikę działania największych firm można się spodziewać, że podmioty te będą miały możliwość umiejscowienia PPK wśród innych benefitów pracowniczych, a niektóre zdecydują się na finansowanie wpłat dodatkowych chcąc w ten sposób przekonać pracowników do kontynuowania zatrudnienia. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych pozwala bowiem na wprowadzenie przez podmiot zatrudniający dodatkowych wpłat do PPK według zróżnicowanej wysokości.

Szeroki zakres informacji, które podmiot zatrudniający i instytucja finansowa są zobowiązani przekazać uczestnikom PPK stanowi podstawę do odpowiedniego przemyślenia działań komunikacyjnych. Z całą pewnością dobrą praktyką w PPK będzie rzetelne informowanie wszystkich pracowników o zasadach, możliwościach i obowiązanych wynikających z przepisów ustawy o PPK. Jednak to do pracodawcy należy decyzja o formie komunikacji, a także sposobie dotarcia do osób zatrudnionych i przedstawienia im korzyści i ryzyk związanych z oszczędzaniem w Pracowniczym Planie Kapitałowym.