Pracowniku, boisz się? Wejdź na próbę, zostaniesz na dłużej

Wśród potencjalnych uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych znajdziemy i zwolenników i przeciwników tej formy oszczędzania. Nie zmienia to faktu, że najwięksi pracodawcy najpóźniej do 12 listopada 2019 r. zobligowani są zawrzeć w imieniu i na rzecz pracowników umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Oponenci programu będą musieli złożyć dyspozycję rezygnacji z uczestnictwa, by nie zostać automatycznie zapisanym do PPK. I choć nikt nikogo nie będzie na siłę zmuszał do partycypacji, bo program jest dobrowolny, może jednak warto dać sobie trochę czasu na podjęcie finalnej decyzji o rezygnacji albo pozostaniu, bo można to zrobić w każdej chwili.

Główne obawy pracowników, które wpływają na niechęć do przystąpienia do PPK to obniżenie wysokości miesięcznego uposażenia, wynikające z obowiązku odprowadzania obligatoryjnych wpłat pracowników do PPK, brak zaufania do samej instytucji PPK oraz mała wiara w to, że jakiekolwiek świadczenie zostanie kiedykolwiek wypłacone w przyszłości. Nic jednak bardziej nie rozwiewa wątpliwości jak wypróbowanie czegoś w praktyce.

Może warto tę teorię przełożyć na uczestnictwo w PPK. Próbny dwunastomiesięczny horyzont inwestycyjny pozwoliłby zrozumieć wszelkie założenia programu. Pokazałby jak instytucja finansowa dba o pełną transparentność w przekazywaniu informacji. W tym czasie pracownik mógłby także zweryfikować jak ze swoich obowiązków wywiązuje się jego pracodawca. Co najważniejsze, okres 12 miesięcy byłby dobrym momentem na zweryfikowanie swojego salda oszczędności w PPK.

Dwunastomiesięczne szacunki
Załóżmy, że sprawa dotyczy osoby zatrudnionej w dużej organizacji, w której pracodawca w ostatnim możliwym momencie podpisał umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową. Oznacza to, że już listopadowe uposażenie pracownika zostanie obciążone naliczeniem wpłat do PPK, które zasilą aktywa odpowiedniego dla wieku uczestnika funduszu zdefiniowanej daty. Wpłacone środki powinny zacząć pracować już w grudniu, a więc dwunastomiesięczny próbny horyzont inwestycyjny minie z końcem listopada 2020 roku.

Podstawą szacunków jest średnia pensja, która zgodnie z danymi GUS, w czerwcu 2019 roku wyniosła 5.104,00 zł brutto, a także założenie, że fundusz zdefiniowanej daty będzie realizował stopę zwrotu na poziomie 3 proc. w skali każdego roku. W scenariuszu podstawowym, tj. przy 2 proc. wysokości wpłaty pracownika i 1,5 proc. wysokości wpłaty pracodawcy, na rachunku uczestnika PPK co miesiąc pojawiać się będą wpłaty o wysokości 102,08 zł (0,02*5.104,00 zł) i 76,56 zł (0,015*5.104,00 zł).

Trzymając się średniorocznych założeń, fundusz co miesiąc wypracowywać będzie 0,25 proc. stopy zwrotu (3 proc./12msc). Oznacza to, że:

Saldo uczestnika po pierwszym miesiącu wynosić będzie 179,09 zł (wpłata pracownika wzrośnie o 0,025*102,08 zł=0,26 gr, wpłata pracodawcy zaś o 0,025*76,56 zł=0,19 gr. Łączne saldo 179,09 zł wynika z sumy 102,08 zł+ 0,26 zł+ 76,56 zł + 0,19 zł).
Saldo uczestnika po drugim miesiącu wynosić będzie 358,62 zł (część pracownika stanowi 102,08 zł+0,26 zł+102,08 zł=204,42 zł. Wypracuje ona zysk 0,025*204,42 zł=0,51 gr. Część pracodawcy wynosi 76,56 zł+0,19 zł+76,56 zł =153,31 zł. Wypracuje ona zysk 0,025*153,31 zł=0,38 zł. Łączne saldo 358,62 zł wynika z sumy 204,42 zł +0,51 zl+153,31 zł+0,38 zł)
Stosując powyższą metodologię saldo uczestnika:

po pierwszym kwartale będzie wynosiło 538,60 zł (przy własnym zaangażowaniu 3×102,08 zł=306,24 zł),
po drugim kwartale będzie wynosiło 1.081,26 zł (przy własnym zaangażowaniu 6×102,08 zł=612,48 zł),
po trzecim kwartale będzie wynosiło 1.627,99 zł (przy własnym zaangażowaniu 9×102,08zł =918,72 zł),
zaś po dwunastu miesiącach 2.178,84 zł (przy własnym zaangażowaniu 12×102,08 zł =1.224,96 zł)
Stop, nie chcę!

Jeśli wynik ten nie będzie satysfakcjonujący dla uczestnika PPK, w każdym możliwym momencie może on zrezygnować z uczestnictwa w programie. Wycofanie środków na tym etapie wiąże się z tym, że zasilenia otrzymane ze środków publicznych muszą wrócić do Funduszu Pracy (nie były brane pod uwagę w symulacji), 30 proc. wpłat uiszczanych przez pracodawcę trafi do ZUS, a od części pozostałych środków przyjdzie nam zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Brzmi złowieszczo. Czyżby?

Magia regularnych dopłat pracodawcy oraz procentu składanego
Nieprzekonany pracownik musi złożyć wniosek instytucji finansowej o zwrot środków. Na kwotę 2.178,84 zł widoczną na rejestrze w PPK składa się:

część pracownika, tj. 12×102,08 zł, podwyższona o wygenerowany wynik = 1245,05 zł
część pracodawcy, tj. 12×76,56 zł, podwyższona o wygenerowany wynik = 933,79 zł
Finalny przelew na rachunek bankowy uczestnika, po wszelkich potrąceniach wynosić będzie 1892,88 zł. Składać się na niego będą:

100 proc. wpłat pracownika obniżonych o podatek od zysków kapitałowych, tj. 1241,23 zł. (zyskiem kapitałowym jest różnica pomiędzy 1245,05 zł a 12×102,08 zł. Od tej wartości należy potrącić 19 proc. podatek od zysków kapitałowych: 1245,05 zł – 1224,96 zł=20,09 zł. 0,019×20,09= 3,82 zł.)
70 proc. wpłat pracodawcy obniżonych o podatek od zysków kapitałowych, tj. 651,65 zł (zyskiem kapitałowym jest różnica pomiędzy 933,79 zł a 12×76,56 zł. Od tej wartości należy potrącić 19 proc. podatek od zysków kapitałowych: 933,79 zł – 918,72 zł = 15,07 zł. 0,019×15,07 zł=2,86 zł. Wartość 651,65 stanowi 70 proc. z 933,79 zł-2,86 zł =930,92 zł
Uczestnik, przy własnym zaangażowaniu na poziomie 1.224,96 zł (12×102,08 zł), ale dzięki regularnym wpłatom pracodawcy, oraz wynikowi funduszu w finalnym rozrachunku otrzyma kwotę netto 1.892,88 zł. Wartość ta jest wyższa o 667,92 zł od kwoty wpłaconej przez pracownika.

Idea programu PPK
Oczywiście założeniem Pracowniczych Programów Kapitałowych nie jest spekulacja, ani inwestowanie z rocznym horyzontem czasowym. PPK mają stanowić jedno ze źródeł przychodu w momencie ustania okresu zawodowego. Im wcześniej zaczniemy odkładać i im dłużej będziemy to robić, tym więcej regularnie wpłaconych kwot zapracuje na finalny wynik inwestycji. Gdy skorzystamy z oszczędności w terminie wynikającym z ustawy o PPK jesteśmy pełnoprawnymi właścicielami corocznych dopłat ze środków Funduszu Pracy. Nie ciąży na nas również obowiązek podatkowy, co również wpłynie na końcowe saldo naszych oszczędności.

Aby sprawdzić wszelkie możliwe scenariusze wynikające z wypłaty zaoszczędzonych środków z PPK po 60 roku życia, skorzystaj z kalkulatora dostępnego na stronie ppk.info.

Pamiętajmy, że może czasami być tylko lepiej. Bo jeśli jest to pierwszy rok oszczędzania w PPK to dodatkowo uczestnik poza dopłatą roczną w wysokości 240 zł, otrzyma jeszcze 250 zł wpłaty powitalnej, czyli będzie miał już 2.668,84 zł na rachunku PPK.