Prowadzący działalność gospodarczą nie skorzysta z PPK

Przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wprowadzają obowiązek tworzenia PPK przez co do zasady wszystkie podmioty zatrudniające, bez względu na formę w jakiej prowadzona jest dana działalność. Ustawodawca przewidział kilka włączeń podmiotowych, ale co do zasady każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest utworzyć PPK. Natomiast termin utworzenia PPK uzależniony jest od tego, ile osób zatrudnia dany podmiot zatrudniający. I tak jeśli na 31 grudnia 2018 roku zatrudniał co najmniej 250 osób, to musi ruszyć z tworzeniem PPK od 1 lipca 2019, a jeśli pracowników ma odpowiednio mniej, to wejdzie do sytemu PPK w innym, późniejszym o pół, rok lub półtora roku terminie.

Zatrudniający pracowników musi utworzyć PPK

Przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wprowadzają obowiązek tworzenia PPK przez co do zasady wszystkie podmioty zatrudniające, bez względu na formę w jakiej prowadzona jest dana działalność. Ustawodawca przewidział kilka włączeń podmiotowych, ale co do zasady każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest utworzyć PPK. Natomiast termin utworzenia PPK uzależniony jest od tego, ile osób zatrudnia dany podmiot zatrudniający. I tak jeśli na 31 grudnia 2018 roku zatrudniał co najmniej 250 osób, to musi ruszyć z tworzeniem PPK od 1 lipca 2019, a jeśli pracowników ma odpowiednio mniej, to wejdzie do sytemu PPK w innym, późniejszym o pół, rok lub półtora roku terminie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a PPK

Z treści przepisów wynika, że obowiązanym do tworzenia PPK będzie prawie każdy podmiot zatrudniający pracowników. Tak więc bez względu na to, czy pracodawca jest spółką akcyjną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacją, spółdzielnią czy klubem sportowym, to jeśli tylko zatrudnia pracowników, to będzie musiał utworzyć dla nich PPK. Co ciekawe także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a mamy ich liczonych w milionach, będzie musiał założyć PPK. Dlaczego? Jeśli tylko bowiem taki przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zatrudnia jakiekolwiek osoby zatrudnione w rozumieniu przepisów ustawy o PPK, to będzie zobowiązany takie PPK utworzyć.

Kiedy można legalnie nie tworzyć PPK

Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK tzw. mikro przedsiębiorców, a więc takich przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągneli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln EUR. W przypadku takich podmiotów zatrudniających zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK powstanie, jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z wpłat. Jeśli mikro przedsiębiorca nie zbierze od wszystkich deklaracji, to musi tworzyć PPK.

Sam przedsiębiorca ze swojego PPK nie skorzysta, ale w zamian może więcej oszczędzić na IKZE

Z treści przepisów wynika, że przedsiębiorca nie zapisuje siebie do tworzonego przez niego PPK i nie odprowadza za siebie wpłat to PPK. Nie może on więc z PPK skorzystać. W zamian ustawodawca wprowadził nowelizację ustawy o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą od 2021 roku zwiększa limit wpłat na IKZE do kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Stan prawny 23 lutego 2019 roku.