Prywatność środków w PPK a małżeńska wspólność majątkowa

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych środki gromadzone przez uczestnika PPK stanowią jego prywatną własność. Inaczej traktowane będą jednak środki w przypadku rozwodu bądź unieważnienia małżeństwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe, jako forma długoterminowego oszczędzania, opierają się na zasadzie dobrowolności uczestnictwa i prywatnym charakterze gromadzonych środków. Pobierane z wynagrodzenia uczestnika PPK środki przekazywane są przez podmiot zatrudniający do instytucji finansowej, która prowadzi rachunek PPK uczestnika.

Prywatny charakter środków gromadzonych w PPK potwierdza art. 3 ust. 2 ustawy o PPK, wskazując na wyjątek dotyczący dokonania tzw. zwrotu, gdy uczestnik PPK wypłaca wszystkie środki przed 60 rokiem życia i zobowiązany jest oddać część środków do ZUS, urzędu skarbowego oraz Funduszu pracy. Jednak także w przypadku rozwodu bądź unieważnienia małżeństwa, a także ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika PPK albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między uczestnikiem PPK a jego małżonkiem atrybut prywatności środków będzie miał ograniczone znacznie. Zgodnie bowiem z art. 80 ustawy o PPK środki zgromadzone przez uczestnika PPK przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków będą przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika PPK, albo zwracane w formie pieniężnej. Oznacza to, że z chwilą podziału majątku wspólnego byli współmałżonkowie nijako wymienią się połową posiadanych w PPK środków. W takim przypadku prywatnych charakter środków zgromadzonych w ramach PPK będzie miał znaczenie drugorzędne, a dominującym stanie się zabezpieczenie bytu byłych współmałżonków.

Należy jednak zwrócić uwagę, że takie unormowanie ograniczające prywatność środków nie jest sprzeczne z dotychczasowym pojmowaniem budowania przez małżonków wspólnego majątku. Co do zasady małżeńską wspólność majątkową tworzą środki pochodzące z wynagrodzenia za pracę lub innych osiąganych przez małżonków dochodów. Wpłaty dokonywane do PPK finansowane przez uczestnika i podmiot zatrudniający bez wątpienia pochodzić będą z wynagrodzenia osoby zatrudnionej co oznacza, że zgromadzone w PPK oszczędności zasilą małżeńską wspólność majątkową.

Warto także podkreślić, że w przypadku środków zgromadzonych przez uczestnika PPK przed zawarciem małżeństwa oszczędności te co do zasady nie wchodzą do małżeńskiej wspólności majątkowej..