Prywatny charakter środków w PPK

Wiele dyskusji w mediach wywołała kwestia charakteru środków, które będą gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Czy możemy powiedzieć, że środki w PPK będą prywatne? Co się stanie ze zgromadzonymi środkami po śmierci uczestnika PPK?

Jedną z podstawowych cech Pracowniczych Planów Kapitałowych ma być prywatny charakter gromadzonych środków. Co ważne, oprócz ustawowego zapisu, także faktycznie realizowane w PPK mechanizmy sprawiają, że środki będą miały prywatny charakter.

Ustawa o PPK dopuszcza możliwość wycofania zgromadzonych w PPK oszczędności w każdej chwili, po uprzednim potrąceniu odpowiednich kwot. Oznacza to, że w sytuacji gdy uczestnik PPK będzie chciał wycofać zgromadzone środki po uprzednim potrąceniu odpowiednich należności przekazywanych do ZUS i urzędu skarbowego, a także po oddaniu środków do Funduszu Pracy będzie mógł wycofać pozostałą część środków w gotówce.

Co ważne, środki gromadzone w ramach PPK są wolne od zajęć komorniczych i nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ta forma ochrony aktywów PPK pozwala uniknąć sytuacji gdy ze względu na inne zobowiązania środki z PPK były by częścią wynagrodzenia pozwalającą na pokrycie zobowiązań. Należy jednak zaznaczyć, że wyjątek stanowią roszczenia o charakterze alimentacyjnym, które zostały wyłączone spod ochrony.

Uczestnik PPK będzie miał także prawo do decydowania o sposobie inwestowania środków. Pomimo, że z chwilą przystąpienia do PPK zostanie automatycznie przydzielony do Funduszu Zdefiniowanej Daty będzie miał prawo zmienić sposób w jaki będą lokowane oszczędności uczestnika PPK. Dzięki temu mechanizmowi każdy oszczędzający będzie mógł sam zdecydować czy chce inwestować w sposób bardziej czy mniej agresywny.

Każdy oszczędzający w PPK będzie miał możliwość wskazania komu i w jakim udziale chce aby zostały przekazane środki po jego śmierci. Należy podkreślić, że oświadczenie to nie ma formy ostatecznej, ale może ulec zmianie za każdym razem gdy tak postanowi uczestnik PPK i poinformuje o swojej decyzji instytucję finansową zarządzającą PPK. Jeżeli uczestnik nie wskaże żadnej osoby uprawnionej środki nie przepadają, a podlegają dziedziczeniu na zasady kodeksu cywilnego.

Co ważne, prywatny charakter środków gromadzonych w PPK znajduje także odzwierciedlenie w przypadku, kiedy małżeństwo uczestnika PPK ulegnie rozwiązaniu poprzez rozwód lub unieważnienie. Wówczas środki, które zostały zgromadzone przez uczestnika na rachunku PPK, w wyniku podziału majątku będą przypadały także byłemu współmałżonkowi.

Dla uczestników PPK gwarancja prywatności środków to jedna z głównych zalet Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ochrona środków oraz możliwość swobodnego nimi dysponowania sprawiają, że gromadzone w PPK oszczędności mają prywatny charakter.

Stan prawny 17 lutego 2019 roku.