Skąd będę wiedział, że pracodawca przelewa część mojego wynagrodzenia do PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system oszczędzania na emeryturę. Powstały po to by poprawić bezpieczeństwo finansowe Polaków. PPK będzie zarządzane przez konkretną instytucję finansową wybraną przez pracodawcę w porozumieniu z przedstawicielami pracowników.

PPK to system oszczędzania, w który zaangażowane są trzy strony: pracodawca, pracownik, a także środki publiczne z Funduszu Pracy. Ten sposób oszczędzania na emeryturę przeznaczony jest dla osób zatrudnionych i objętych ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym i rentowym. Nie obejmuje samozatrudnionych. PPK ma pomóc zgromadzić dodatkowy kapitał, który uzupełni dochód po tym, jak uczestnik programu przejdzie zakończy aktywność zawodową.

Do programu od 1 lipca 2019 r. najpierw będą przystępowały największe firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników, a potem stopniowo, coraz mniejsze podmioty. Docelowo zapisy po raz pierwszy zakończą się w 2021 roku kiedy do systemu dołączą jednostki sektora finansów publicznych.

Dobrowolność PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolne. Chociaż system zakłada, że wszyscy pracownicy danej firmy będą do nich zapisani automatycznie, to zatrudniony będzie mógł w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w programie. Będzie musiał jednak co 4 lata potwierdzać to u pracodawcy. Jeśli tego nie zrobi będzie na nowo zapisany do PPK.

Wpłaty na PPK

Wpłaty dokonywane na PPK będą pochodziły z trzech źródeł:

Wpłata pracodawcy;
Wpłata pracownika;
Wpłata powitalna oraz dopłata roczna finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Wariant podstawowy zakłada, że pracownik przekaże 2% wynagrodzenia brutto, pracodawca przeleje na konto PPK pracownika wpłatę w wysokości 1,5% jego wynagrodzenia. Państwo będzie co roku dopłacać do rachunku 240 zł. Na początku, każdy uczestnik PPK otrzyma też tzw. „opłatę powitalną” ze środków Funduszu Pracy w wysokości 250 zł. Jeśli wynagrodzenie pracownika jest równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia będzie mógł dokonywać niższej wpłaty na PPK. Nie będzie to jednak mogło być mniej niż 0,5%.

Dodatkowo pracodawca będzie mógł sam zwiększyć kwotę wpłacaną do PPK do wysokości nawet dodatkowych 2,5% wynagrodzenia uczestnika PPK . Podobnie może zrobić uczestnik PPK. Jeśli chce, może zadeklarować dodatkową wpłatę do 2% wynagrodzenia. Jeśli wpłaty byłyby na poziomie maksymalnym, na indywidualne konto PPK wpływać może nawet 8% wynagrodzenia.

Wpłaty będą inwestowane przez :

fundusz inwestycyjny – jeśli PPK będzie prowadzić Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI),
ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK) – w sytuacji, gdy umowa będzie podpisana z zakładem ubezpieczeń,
fundusz emerytalny – w przypadku, gdy pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym (PTE) albo Pracowniczym Towarzystwem Emerytalnym
Trzeba pamiętać, że wyboru podmiotu, który będzie prowadził i zarządzał wpłatami do PPK zawsze dokona pracodawca w porozumieniu z przedstawicielami pracowników.

Jak sprawdzić czy pracodawca wpłaca „swoją część” na konto PPK?

Wszystkie formalności związane z obsługą PPK będą załatwiane przez pracodawcę. Każdy pracownik będzie mógł na bieżąco śledzić stan swojego rachunku PPK. Sposób logowania i rodzaj platformy internetowej będzie zależny od rozwiązania, którego używa podmiot prowadzący PPK. Można jednak powiedzieć, że cały proces będzie podobny do tego jak korzystanie z konta bankowego przez internet. Pracownik powinien być w stanie bardzo łatwo sprawdzić historię wpłat i ich wysokość, a także wartość swojego rachunku. Poza pracownikiem nikt inny nie będzie miał wglądu do jego konta PPK.

Wpłaty pracodawcy do PPK są obowiązkowe. Jeśli firma zatrudniająca pracowników nie wywiąże się z tego obowiązku, będzie musiała zapłacić grzywnę. Jej wysokość określona jest pomiędzy 1000 – 1 000 000 zł. To, czy wpłaty są realizowane przez pracodawcę będzie mogła skontrolować Państwowa Inspekcja Pracy. Mało tego, pracownik będzie mógł też monitorować historię wpłat, a w razie nieścisłości lub znacznych opóźnień będzie mógł poinformować o tym odpowiedni urząd.