Uczestnictwo w PPK osób na urlopach bezpłatnych

Praktyczne wdrażanie PPK rodzi liczne wyzwania, których nie przewidział ustawodawca, uchwalając ustawę z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Jedną z takich kwestii jest uczestnictwo w PPK pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, w tym w szczególności kwestia ich zapisania do PPK.

Zasady zapisania do PPK

Przypomnijmy w tym miejscu, że ustawodawca podzielił wszystkich świadczących pracę na grupy ze względu na wiek. I tak osoby w wieku od 18 do 54 roku życia muszą zostać do PPK zapisane automatycznie bez potrzeby składania przez nie jakichkolwiek oświadczeń woli (chyba że złożą swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK), a kolei osoby zatrudnione, znajdujące się w wieku od 55 do 69 lat, mogą stać się uczestnikami PPK wyłącznie na ich wniosek. Ponadto ustawodawca uniemożliwił przystąpienie do PPK osobom niepełnoletnim oraz tym seniorom, którzy osiągnęli już 70 rok życia. I o ile powyższe zasady są w miarę jasne, to problemy powstają, gdy pracodawcy zaczynają analizować definicję osoby zatrudnionej zawartą w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych i zgodnie z jej treścią uruchamiać PPK. Jedną z kwestii budzących wątpliwości jest sprawa zapisania do PPK osób przebywających na urlopach bezpłatnych

Na urlopie bezpłatnym też jest się pracownikiem

Instytucja urlopu bezpłatnego jest rozwiązaniem specyficznym dla polskiego systemu prawa pracy i co do zasady dotyczy ona głównie pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. W praktyce może się także zdarzyć urlop bezpłatny pracownika zatrudnionego np. na podstawie umowy o pracę na czas określony, ale są to raczej przypadki marginalne. Z reguły więc urlop bezpłatny to sytuacja, gdy pracownika zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony na jakiś czas, zachowując formalny status pracownika danego zakładu pracy, właśnie poprzez skorzystanie z instytucji urlopu bezpłatnego przez jakiś czas (zwykle liczony w miesiącach czy latach) zwolniony zostaje z obowiązku świadczenia pracy oraz dużej części uprawnień pracowniczych (np. prawa do urlopu wypoczynkowego), ale w zamian jego pracodawca nie jest zobowiązany płacić temu pracownikowi wynagrodzenia.

Urlop bezpłatny a PPK

Na gruncie przepisów ustawy o PPK sytuacja osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym jest o tyle jasna, że jeśli ktoś będąc wcześniej uczestnikiem PPK rozpocznie urlop bezpłatny u swojego pracodawcy, to oznaczać to będzie tylko co do zasady brak nowych wpłat na rachunek tego uczestnika w PPK, a to z uwagi na fakt, że w okresie urlopu bezpłatnego co do zasady nie jest takiej osobie wypłacane wynagrodzenie w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. Brak więc jest podstawy do naliczenia, pobrania i odprowadzenia wpłat do PPK za taką osobę. Przy czym należy podkreślić raz jeszcze, że rozpoczęcie urlopu bezpłatnego nie ma żadnego znaczenia dla już wpłaconych na rachunek danego uczestnika PPK środków. W razie „wzięcia” urlopu bezpłatnego, już zgromadzone w PPK środki są zarządzane na zasadach ogólnych. Nic się nie zmienia, poza brakiem nowych wpłat zasilających rachunek PPK.

Osoba na urlopie bezpłatnym też jest pracownikiem

No i niby wszystko powinno być jasne. Bo osoba na urlopie bezpłatnym to pracownik, a pracownik w wieku 18-54, jeśli nie złoży deklaracji rezygnacji w wpłat do PPK, to powinien zostać automatycznie zapisany do PPK. Ale jak się okazuje wcale tak nie jest. Oczywiście można argumentować, że skoro ktoś jest pracownikiem, ale akurat czasowo nie otrzymuje pensji, bo akurat na dzień uruchomienia PPK jest w okresie urlopu bezpłatnego, to właściwie dlaczego nie powinienem zostać zapisany automatycznie do PPK. Stanie się uczestnikiem PPK, a najwyżej na pierwsze wpłaty poczeka do zakończenia urlopu bezpłatnego. Ale jak się wczytać w przepisy ustaw o PPK, to okazuje się, że wcale tak nie jest.

Pracownik na urlopie bezpłatnym nie jest osobą zatrudnioną

Dokładna analiza przepisów ustawy o PPK prowadzi do wniosku, że dla istnienia obowiązku lub możliwości stania się przez pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym uczestnikiem PPK decydujące znaczenie ma definicja osoby zatrudnionej w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. Zgodnie z nią pracownik jest rzeczywiście osobą zatrudnioną, ale tylko taki pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK. Jak wskazano powyżej w czasie urlopu bezpłatnego wynagrodzenie nie jest wypłacane, tak więc taki pracownik nie jest osobą zatrudnioną w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. W praktyce oznacza to, że takiej osoby (nawet będącej w wieku 18-54 lat) pracodawca nie zapisuje automatycznie do PPK, jak też nie może zrealizować wniosku o zapisanie jej, gdyby taki wniosek złożyła osoba w wieku od 55 do 69 lat. Pracownik znajdujący się na urlopie bezpłatnym zostanie zapisany do PPK dopiero po zakończeniu tego urlopu i to pod warunkiem, że spełni wymóg 3 miesięcy okresu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.

Stan prawny 7 października 2019 roku.