Uczestniku nie bądź bierny

Najwięksi pracodawcy wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych mają już za sobą. Pierwsi pracownicy stali się już uczestnikami programu. Z ich uposażenia dokonywane są miesięczne wpłaty na PPK. Wśród uczestników PPK są osoby, które bardzo dobrze odnajdują się w meandrach inwestycyjno-finansowych. Są też i tacy, dla których program PPK jest pierwszym zetknięciem się z oszczędzaniem środków w sposób profesjonalny i zorganizowany. Od czego więc zacząć?

Po pierwsze, dowiedz się kto zarządza Twoimi oszczędnościami.
Potem, rozważ wskazanie osoby uprawnionej.
Poznaj też zasady obniżenia wysokości wpłaty podstawowej.
Pomyśl nad wpłatę dodatkową.
Dowiedz się, z którą instytucją finansową pracodawca zawarł umowę

Jeśli pracownik nie otrzymał informacji, albo w ferworze spraw, informacja ta umknęła – należy koniecznie się dowiedzieć, z którym podmiotem pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK. Z tą samą instytucją, pracodawca w imieniu pracownika podpisał umowę o prowadzenie PPK, więc warto wiedzieć. Następnym krokiem jest sprawdzenie funduszu zdefiniowanej daty, w którym oszczędności uczestnika PPK pracują na jego przyszłą emeryturę. Do odpowiedniego funduszu uczestnik PPK trafia na podstawie swojej daty urodzenia.

Informacja o dostawcy PPK jest bardzo ważna. Uczestnik sam może śledzić wyniki generowane przez zarządzających na stronie internetowej instytucji, bądź na stronach, które gromadzą wyniki wszystkich funduszy. Ułatwieniem będzie obserwowanie wyników konkretnego funduszu, w którym pomnażane są środki uczestnika PPK. Wyniki te, będzie można porównywać z wynikami innych funduszy zarządzanych przez dostawcę PPK, albo z wynikami funduszy innych dostawców.

Instytucje finansowe dysponują swoimi serwisami do zalogowania, które uławiają śledzenie zmian na rachunku PPK. Dane do logowania powinny zostać przekazane uczestnikom PPK bezpośrednio przez instytucję finansową drogą mailową albo pocztą tradycyjną. Czasami może to się odbywać za pośrednictwem pracodawcy.

Wskaż osobę uprawnioną

Uczestnik PPK może wskazać osoby uprawnione do otrzymania wypłaty zaoszczędzonych środków, w przypadku śmierci tego uczestnika PPK. Jest to o tyle wygodne, że można wskazać inne osoby niż ustawowi spadkobiercy. Można też ustanowić inny podział spadku pomiędzy spadkobiercami, aniżeli wynika to z przepisów prawa. Jeżeli uczestnik PPK nie podejmie żadnej decyzji odnośnie tego, komu mają przysługiwać środki po jego śmierci, zostaną one wypłacone spadkobiercom zgodnie z ogólnymi zasadami dziedziczenia. Uczestnik na każdym etapie inwestycji w PPK może zmienić decyzję dotyczącą osoby uprawnionej.

Gdy uczestnik PPK pozostawał w tzw. współwłasności małżeńskiej, po jego śmierci połowa oszczędności trafi do byłego małżonka, dopiero druga połowa trafi do uprawnionej osoby.

Zorientuj się, czy nie możesz obniżyć swojej wpłaty

Pracownik posiada możliwość obniżenia obowiązkowej wpłaty podstawowej do PPK do poziomu nie niższego niż 0,5 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Oczywiście jest jeden warunek – jego zarobki nie mogą przekraczać 120 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2020 roku, minimalna płaca wynosi 2600 zł brutto, a wiec możliwość obniżenia wpłaty podstawowej będą mieli pracownicy, których uposażenie nie jest wyższe niż 3120 zł brutto.

W sytuacji obniżenia wysokości dopłaty podstawowej pracownika, wysokość wpłaty finansowanej przez pracodawcę nie ulega zmianie i wynosi nadal 1,5 proc. wysokości otrzymywanej pensji. Dopłaty ze środków publicznych w postaci wpłaty powitalnej 250 zł oraz corocznej dopłaty rocznej w wysokości 240 zł również pozostają na niezmienionym poziomie.

A może jednak dokonać wpłatę dodatkową?

Zarówno pracodawca jak i pracownik, mogą podjąć decyzję o dokonywaniu wpłat dodatkowych, każdy, razem z wpłatami obowiązkowymi, do maksymalnie 4 proc. wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. O ile wysokość wpłaty dodatkowej realizowanej przez pracodawcę powinna być uregulowana w umowie o zarządzanie PPK lub w regulaminie wynagradzania (np. w postaci postanowienia, że wysokość finansowania uzależniona jest od stażu pracy pracownika), o tyle decyzję o swojej dopłacie dodatkowej uczestnik podejmuje już sam. Ona może wynieść do 2% wynagrodzenia uczestnika PPK.

Taką decyzję uczestnik PPK może podjąć w sytuacji, gdy jest zadowolony z wyniku inwestycyjnego funduszu i efektywności programu. Może być to też element dywersyfikacji portfela, albo też alternatywa do lokat bankowych.