Umowa o zarządzanie PPK – co się w niej znajdzie, na co zwrócić uwagę

Do obowiązkowego utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych przez firmy zatrudniające co najmniej 250 osób pozostał już tylko tydzień. Dla pracodawców jest więc to ostatni moment, aby kompleksowo zaplanować poszczególne działania na etapie wdrożenia programu. Jednym z obowiązków, który na nich spocznie, jest wybór instytucji finansowej oraz zawarcie z nią umowy o zarządzanie PPK. Poniżej podpowiadamy, na co powinni zwrócić uwagę przedstawiciele firm przystępujących do powszechnego programu oszczędzania.

Kto wybiera instytucję finansową?

Wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli taka nie działa w jego firmie – z reprezentacją pracowników wyłonionych w trybie przyjętym w danym podmiocie. W sytuacji, gdy do 25 września 2019 roku pracodawca nie porozumie się w tej kwestii z przedstawicielami osób zatrudnionymi w firmie, to będzie uprawniony do samodzielnego dokonania wyboru instytucji finansowej. Takie osiągnięcie porozumienia dobrze jest odpowiednio udokumentować.

W kolejnym kroku podmiot zatrudniający zobowiązany jest do zawarcia z wybranym podmiotem umowy o zarządzanie PPK. Wśród instytucji, które mogą zarządzać środkami w ramach programu, znajdują się towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń. Należy pamiętać, że brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie określonym w ustawie może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny.

Kryteria wyboru oferenta PPK

Przy wyborze instytucji finansowej pracodawca powinien kierować się przede wszystkim proponowanymi przez nią warunkami zarządzania pieniędzmi, efektywnością w inwestowaniu powierzonego kapitału oraz doświadczeniem w prowadzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych. Niemniej ważny dla przedstawicieli firm powinien być „najlepiej rozumiany interes pracowników”. W praktyce dla wielu przedsiębiorców jednym z kluczowych kryteriów wyboru będzie koszt związany z zarządzaniem i prowadzeniem PPK. Na etapie finalizacji umowy o zarządzanie PPK warto pamiętać, że nie może ona zawierać warunków mniej korzystnych niż te, które usługodawca zaprezentował na tzw. portalu PPK w dniu jej zawarcia.

Termin zawarcia umowy o zarządzanie

Obowiązek podpisania umowy o zarządzanie PPK dotyczy wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym. Zgodnie z przepisem ustawowym, firmy powinny zawrzeć ją nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej są zobowiązane zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (art. 8 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych). W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa, które 1 lipca przystąpią do PPK, powinny podpisać umowę o zarządzanie najpóźniej do dnia 25 października 2019 roku.

W przypadku mniejszych podmiotów harmonogram zawierania umów o zarządzanie PPK będzie przebiegał następująco:

firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników – umowę o zarządzanie PPK powinny zawrzeć do 24 kwietnia 2020 roku;
firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników – umowy o zarządzanie PPK powinny zawrzeć do 27 października 2020 roku;
pozostałe firmy – umowę o zarządzanie PPK powinny zawrzeć do 23 kwietnia 2021 roku;
podmioty sektora finansów publicznych – umowę o zarządzanie PPK powinny zawrzeć do 01 stycznia 2021 roku.
Niezbędne elementy umowy o zarządzanie PPK – na co zwrócić uwagę

Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej. Zgodnie z przepisami (art. 10 ustawy o PPK) powinny znaleźć się w niej takie elementy jak:

strony umowy;
nazwa funduszy zdefiniowanej daty;
warunki i tryb zawierania przez pracodawcę umów o prowadzenie PPK;
warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty;
warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;
wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez pracodawcę dla poszczególnych grup osób zatrudnionych;
sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;
warunki zmiany umowy i okres jej wypowiedzenia.
Pracodawca powinien pamiętać, że umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK (art. 11 ustawy o PPK). Równie ważne z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego jest to, że dysponuje on swobodą w zakresie zmiany usługodawcy, który zarządza pieniędzmi uczestników PPK. Aby móc wypowiedzieć dotychczasową umowę, konieczne jest zawarcie kolejnej z nowo wybranym oferentem.