Umowy cywilnoprawne także z PPK?

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale także obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców. Oznacza to, że zgodnie z przepisami ustawy o PPK nowa forma oszczędzania obejmie także osoby, do których nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy.

Pracownicze Plany Kapitałowe jako forma długoterminowego oszczędzania, opiera się na zasadzie dobrowolności uczestnictwa. Uprawnionymi do oszczędzania w PPK są zarówno pracownicy, członkowie rad nadzorczych, zleceniobiorcy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także osoby wykonujące prace nakładczą. Warunkiem przystąpienia do PPK jest obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, a także 3 miesięczny okres zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym.

Co więcej, osoby w wieku 18-55 lat jeśli spełniają warunki stażu zatrudnienia i tytułu do ubezpieczeń społecznych zostaną do PPK zapisane przez podmiot zatrudniający automatycznie. Z kolei osoby w wieku 55-70 lat będą mogły przystąpić do PPK jeśli spełniają warunek okresu zatrudnienia oraz złożą podmiotowi zatrudniającemu wniosek o rozpoczęcie oszczędzania.

Warto także podkreślić, że 3 miesięczny okres zatrudnienia obliczany jest na dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK, albo dzień złożenia wniosku o oszczędzanie w PPK, a pod uwagę brany jest okres ostatnich 12 miesięcy. Oznacza to, że w przypadku osób, które wykonują prace sezonowe, czy mają przerwy w zatrudnieniu uprawnienie do zapisania do PPK zaistnieje po okresie 3 miesięcy okresu zatrudnienia, nawet jeśli nie był tok okres ciągły. Ponadto, do okresu zatrudnienia uwzględniane są zarówno okresy świadczenia pracy jak i zatrudnienie w formie cywilnoprawnej. Konsekwencją takich postanowień ustawy o PPK jest sumowanie okresów podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z różnych tytułów – tak by ustalić uprawnienie do zapisania do PPK.

Jako, że przepisy ustawy o PPK zakładają, że przychody z realizacji umów cywilnoprawnych stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, należy także uwzględnić konieczność odprowadzania wpłat do PPK od przychodów uzyskiwanych z tych umów. Ma to znaczenie zarówno w przypadku osób, które wykonują pracę jedynie na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak też w przypadku gdy umowa cywilnoprawna jest dodatkowym źródłem przychodów danego pracownika.

Stan prawny na 3 listopada 2019 roku.