W PPK podatki bardziej pewne niż śmierć

Znana powszechnie maksyma stanowiąca, że pewne w życiu są dwie rzeczy: podatki i śmierć, nie sprawdza się w PPK. System nowego oszczędzania, który właśnie rusza, został skonstruowany w ten sposób, że nie ma możliwości ominięcia fiskusa. Natomiast wcale niekoniecznie środki gromadzone w ramach PPK muszą tam zostać do czasu zakończenia aktywności życiowej uczestnika.

Zwrot środków uniemożliwia ich dziedziczenie

Zasadnie reklamuje się PPK jako system prywatny, w ramach którego gromadzone środki podlegają dziedziczeniu. Jeśli w trakcie oszczędzania w ramach PPK uczestnik umrze, to zgromadzone przez niego aktywa nie przepadają. Trafią one do jego najbliższych na zasadach określonych w przepisach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. To, do kogo i w jakiej części trafią środki zgromadzone przez zmarłego uczestnika PPK, zależy od indywidualnej sytuacji. Jeśli dana osoba pozostawała w związku małżeńskim, to w pierwszej kolejności połowa (50%) zgromadzonych przez nią środków trafi do jego czy jej małżonka. Natomiast druga połowa zostanie rozdysponowana zgodnie z wolą zmarłego. I tak o ile nie wskazał on żadnej osoby uprawnionej, to te 50% środków z PPK trafi do masy spadkowej i będzie podlegało dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Natomiast wskazanie osoby lub osób uprawnionych do środków z PPK powoduje, że nie podlegają one dziedziczeniu, a trafią tam, gdzie sobie tego życzył były uczestnik PPK. Jednakże wcale nie musi być tak, że środki w PPK muszą pozostawać do czasu śmierci uczestnika. Ustawodawca przewidział różne możliwości wycofania środków, tak przed osiągnięciem przez uczestnika 60 roku życia (np. wypłata transferowa, wypłata na cele mieszkaniowe czy wypłata w przypadku poważnego zachorowania), jak też po przekroczeniu tej bariery wiekowej (wypłata w formie świadczenia małżeńskiego, wypłata transferowa, wypłata w formacie 25% jednorazowo a pozostałem 75% w co najmniej 120 nieopodatkowanych ratach). Istnieje wreszcie instytucja tzw. zwrotu, na podstawie której można przez osiągnięciem wieku lat 60 szybko i skutecznie wycofać środki z PPK, co prawdą płacąc dosyć duże obciążenia. Fizycznie więc środki w PPK w większości przypadków nie dotrwają do momentu śmierci uczestnika PPK.

Podatki pewniejsze niż śmierć

Inaczej wygląda sprawa z podatkami w ramach PPK. Ustawodawca przewidział dosyć szczelny system, który w zadawalającym stopniu zabezpiecza interesy fiskalne Państwa, to jest nie daje możliwości na nieopodatkowane zyski, jeśli ktoś nie będzie przestrzegał zasad, na jakich ewentualne zachęty w zakresie danin publiczno-prawnych będą przyznawane w PPK. Ustawodawca wprowadza w ramach systemu PPK szereg zwolnień podatkowych oraz w zakresie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ale wszystkie te zwolnienia są de facto warunkowe. To jest są one uzależnione od tego, czy uczestnik PPK będzie trzymał środki w systemie, a następnie je wycofywał z systemu na zasadach przewidzianych w przepisach przez ustawodawcę. Jeśli uczestnik PPK będzie podążał ścieżką wytyczoną przez ustawodawcę, to obciążeń publicznoprawnych nie odczuje. Jednakże skorzystanie przez uczestnika PPK z niektórych możliwości wcześniejszego wycofania środków z PPK może oznaczać konieczność rozliczenia się z fiskusem oraz ZUS.

PiTu PiTu w PPK

Z perspektywy uczestnika PPK najważniejsze znaczenie w zakresie podatkowym w PPK ma podatek dochodowy od osób fizycznych, zwany popularnie PIT-em. W przypadku PPK stykamy się z nim w kilku przypadkach. Jeden jest pewny – podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany na etapie dokonywania wpłat do PPK. I tego nie da się ominąć. PIT jest nierozerwalnie związany z PPK tak przy wpłatach finansowanych przez samego uczestnika PPK, jak też przy wpłatach finansowanych przez podmiot go zatrudniający. Przypomnijmy, że wpłaty finansowane przez uczestnika PPK (tak obligatoryjne 2%, jak też dobrowolne 2%) są potrącane z wynagrodzenia netto tej osoby, czyli już po zapłaceniu podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymywanego wynagrodzenia. Podobnie wygląda kwestia opodatkowania wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający. Z perspektywy podatkowej kwoty te są przychodem uczestnika PPK czy to ze stosunku pracy czy umowy zlecenia i muszą zostać opodatkowane zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Z tym że kwota wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający jest w całości przekazywana do instytucji finansowej zarządzającej PPK, a uczestnik pokrywa odpowiednią zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (18% lub 32%) ze swojego wynagrodzenia. Innymi słowy przelewem na swoje konto bankowe uczestnika PPK otrzyma w związku z oszczędzaniem w ramach PPK niższe wynagrodzenie netto, właśnie pomniejszone o kwotę przedmiotowej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatki w PPK są pewne. Pewniejsze niż śmierć.

Stan prawny 26 sierpnia 2019 roku.