Warunki otrzymania wpłaty powitanej w PPK

Wpłata powitalna do PPK – nowa jakość

Przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wprowadzają nowatorską w polskich warunkach instytucję zachęty ze strony państwa do gromadzenia oszczędności w ramach PPK w postaci tzw. wpłaty powitalnej. Wpłata ta będzie wymierną zachętą do pozostania w programie PPK po automatycznym zapisaniu do niego przez pracodawcę.

Wysokość wpłaty powitalnej – 250 złotych

Kwotę wpłaty powitalnej w PPK określono na poziomie 250 złotych. Jest ona równa dla wszystkich uczestników PPK bez względu na to, jaką kwotę wpłat do PPK dany uczestnik PPK wniósł celem uzyskania uprawnienia do otrzymania kwoty wpłaty powitalnej. Przedmiotowe 250 złotych jest kwotą netto i trafi ona w całości na rachunek uczestnika PPK prowadzony przez instytucję finansową i będzie inwestowana w ten sam sposób jak inne środki gromadzone w PPK przez tego uczestnika.

Warunki otrzymania wpłaty powitalnej – łatwe do spełnienia

Ustawodawca określił warunki, jakie musi spełnić uczestnik PPK, aby otrzymać wpłatę powitalną. W przypadku osób zatrudnionych będących w wieku od 18 do 54 lat, które to osoby zostaną automatycznie zapisane przez swoich pracodawców do PPK, w praktyce jedynymi przesłankami do otrzymania kwoty wpłaty powitalnej jest pozostawanie przez określony czas w systemie PPK i dokonywanie wpłat do PPK w tym okresie. Prawodawca uzależnił możliwość otrzymania wpłaty powitalne od tego, by przez co najmniej trzy miesiące uczestnictwa danej osoby w PPK dokonano na jej rachunek wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK. W sumie oznacza to, że dla otrzymania wpłaty powitalnej przez trzy miesiące uczestnik PPK musi dokonywać wpłaty po 1,5% miesięcznie swojego wynagrodzenia brutto. Nie ma przy tym znaczenia jaka to będzie kwota wyrażona w złotówkach. Ważne jest, aby wpłata podstawowa uczestnika we wskazanym powyżej procencie była odprowadzana przez 3 miesiące. Wskazany trzymiesięczny okres należy liczyć w miesiącach ustalanych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a datą początkową jest zapisanie danej osoby zatrudnionej do PPK, co następuje w postaci zawarcia przez pracodawcę w imieniu i na rzecz tej osoby umowy o prowadzenie PPK.

Sposób otrzymania oraz zasady inwestowania wpłaty powitalnej

Kwota wpłaty powitalnej zostanie przekazana bezpośrednio ze środków Funduszu Pracy na rachunek PPK uczestnika prowadzony w instytucji finansowej, z którą jego pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK. Przekazanie kwoty wpłaty powitalnej odbywać się będzie bez jakiegokolwiek pośrednictwa pracodawcy. Środki wpłacone na rachunek uczestnika PPK pochodzące z wpłaty powitalnej i będą inwestowane w ten sam sposób, to jest w tym samym funduszu zdefiniowanej daty, w którym gromadzone będą środki pochodzące z innych źródeł zasileń w PPK.

Kiedy pierwsi uczestnicy PPK zobaczą na swoich rejestrach PPK wpłatę powitalną

Przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja wpłaty powitalnej oraz definicja wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia wpłat do PPK mają kluczowe znaczenie dla terminu, w którym pierwsi uczestnicy PPK zobaczą kwotę wpłaty powitalnej na swoim rachunku PPK. Zakładając teoretycznie, że pierwsza umowa o zarządzanie PPK zostanie zawarta już w lipcu 2019 roku i w tym samym miesiącu uczestnik PPK dokona wpłat do PPK, to może oczekiwać on otrzymania wpłaty powitalnej w październiku lub w listopadzie 2019 roku, a na pewno nie wcześniej. Należy też zwrócić uwagę, że uczestnicy PPK, którzy przestaną w 2019 roku dokonywać wpłat do PPK z uwagi na przekroczenie przez nich tzw. limitu 30 krotności składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, nie będą mogli dokonywać do końca 2019 roku wpłat do PPK (z uwagi na brak wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o PPK). W konsekwencji w ich przypadku kwotę wpłaty powitalnej otrzymają dopiero w pierwszej połowie 2020 roku.

Środki z wpłaty powitalnej trzeba czasami zwrócić

Należy pamiętać, że oszczędzanie w ramach PPK ma długoterminowy charakter, a co do zasady celem jest zgromadzenie kapitału, który będzie można wypłacić po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach np. dzisiejszych 20-latków kwota 250 złotych wpłaty powitalnej będzie inwestowana przez nawet kilkadziesiąt lat. Podstawiając prosty wzór na procent składany, przyjmując 40 letni horyzont inwestycyjny, codzienną kapitalizację i oprocentowanie wysokości 3% rocznie, taka osoba uzyska z wpłaty powitalnej ponad 815 złotych, co daje ponad 565 złotych zysku. Jednakże w przypadku skorzystania przez uczestnika PPK z instytucji tzw. zwrotu z PPK, trzeba się liczyć w koniecznością zwrotu całości środków posiadanych przez uczestnika PPK, a więc nie tylko nominalnej kwoty 250 złotych wpłaty powitalnej, ale także wszystkich wygenerowanych z tej wpłaty zysków.

Znaczenie wpłaty powitalnej

Omawiana kwota 250 złotych wpłaty powitalnej dla wielu uczestników systemu PPK może być jednym z decydujących czynników o pozostaniu przez kilka miesięcy czy nawet dłużej w ramach PPK. Jest to w skali systemu dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w naszym kraju rozwiązanie unikatowe, które w istotny sposób zwiększa atrakcyjność PPK.

Stan prawny 17 lutego 2019 roku.